Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 55 trang 108 SBT Hình học 10 Nâng cao

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Giải bài tập Bài 55 trang 108 SBT Hình học 10 Nâng cao

Cho đường tròn \((C)\) có phương trình \({x^2} + {y^2} + 4x + 4y - 17 = 0\). Viết phương trình tiếp tuyến \(\Delta \) của \((C)\) trong mỗi trường hợp sau:

a) \(\Delta \) tiếp xúc với \((C)\) tại \(M(2 ; 1);\)

b) \(\Delta \) vuông góc với đường thẳng \(d: 3x-4y+1=0;\)

c) \(\Delta \) đi qua \(A(2 ; 6).\)

Giải

a) \(\Delta :  4x + 3y - 11 = 0\).

b) Có hai tiếp tuyến là \({\Delta _1}:  4x + 3y + 39 = 0\) và \({\Delta _2}:  4x + 3y - 11 = 0\).

c) Có hai tiếp tuyến là : \({\Delta _1}:  y =  \dfrac{{ - 32 + 5\sqrt {55} }}{9}(x - 2) + 6 , \) \( {\Delta _2}:  y =  \dfrac{{ - 32 - 5\sqrt {55} }}{9}(x - 2) + 6\).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan