Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 60 tiết 2 trang 75, 76 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4 trên 21 phiếu

Đặt tính rồi tính. Tính nhẩm. Để ngăn quân giặc, nhà vua cho đóng những bãi cọc gỗ ở đáy sông. Một bãi cọc gỗ có 225 chiếc cọc. Bãi cọc bên cạnh có 256 chiếc cọc. Hỏi cả 2 bãi cọc có bao nhiêu chiếc cọc? Em hãy tô màu đường đi của bạn Dũng từ vị trí đang đứng đến chỗ phi thuyền. Biết từ mỗi ô, bạn Dũng đi theo con đường ghi kết quả của phép tính trên ô đó.

Câu 1 (Bài 60, tiết 2) trang 75, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính.

374 + 534

………………

………………

………………

619 + 4

………………

………………

………………

570 + 150

………………

………………

………………

23 + 286

………………

………………

………………

Phương pháp:

- Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Thực hiện cộng các chữ số thẳng cột theo thứ tự từ hàng đơn vị đến hàng chục, hàng trăm.

Lời giải:

Em đặt tính theo cột dọc, viết 1 số ở trên, 1 số ở dưới sao cho các chữ số ở cùng hàng thẳng cột với nhau. Sau đó thực hiện cộng: em cộng lần lượt các chữ số hàng đơn vị, rồi đến hàng chục và cộng các chữ số hàng trăm, chú ý có nhớ.

Câu 2 (Bài 60, tiết 2) trang 75, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Tính nhẩm

100 + 900 = ….                       700 + 300 = ….                       600 + 400 = …..

Lời giải:

Em thục hiện tính nhẩm cộng các số tròn trăm

100 là 1 trăm, 900 là 9 trăm  à 1 trăm + 9 trăm = 10 trăm (= 1000)

700 là 7 trăm, 300 là 3 trăm à 7 trăm + 3 trăm = 10 trăm (= 1000)

600 là 6 trăm, 400 là 4 trăm à 6 trăm + 4 trăm = 10 trăm (= 1000)

Kết quả như sau:

100 + 900 = 1000

700 + 300 = 1000

600 + 400 = 1000 

Câu 3 (Bài 60, tiết 2) trang 76, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Để ngăn quân giặc, nhà vua cho đóng những bãi cọc gỗ ở đáy sông. Một bãi cọc gỗ có 225 chiếc cọc. Bãi cọc bên cạnh có 256 chiếc cọc. Hỏi cả 2 bãi cọc có bao nhiêu chiếc cọc?

Phương pháp:

Số chiếc cọc ở cả hai bãi = 225 chiếc cọc + 256 chiếc cọc

Lời giải:

Đề bài yêu cầu đi tìm cả 2 bãi cọc có bao nhiêu chiếc cọc nên em sử dụng phép tính cộng, lấy số cọc bãi thứ nhất cộng với số cọc bãi thứ hai. 

Bài giải

Cả 2 bãi cọc có số chiếc cọc là:

225 + 256 = 481 (chiếc)

Đáp số: 481 chiếc cọc.

Câu 4 (Bài 60, tiết 2) trang 76, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Em hãy tô màu đường đi của bạn Dũng từ vị trí đang đứng đến chỗ phi thuyền. Biết từ mỗi ô, bạn Dũng đi theo con đường ghi kết quả của phép tính trên ô đó.

Phương pháp:

Tính nhẩm kết quả phép tính trên mỗi ô rồi tô màu con đường theo các kết quả vừa tìm được.

Lời giải:

Em thấy 7 × 5 = 35, do vậy bạn Dũng đi đến ô có phép tính 35 + 50 

35 + 50 = 85, bạn Dũng đi đến ô có phép tính 85 + 60 

85 + 60 = 145, bạn Dũng đi đến ô có phép tính 145 + 260

145 + 260 = 405, bạn Dũng đi đến ô có phép tính 400 + 600 

400 + 600 = 1000, bạn Dũng đã đi đến chỗ phi thuyền.

Đường đi của Dũng như sau:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan