Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 61 tiết 1 trang 78 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Tính. Đặt tính rồi tính. Tính nhẩm. Con trâu rừng cân nặng 480 kg. Con sư tử nhẹ hơn con trâu rừng 250 kg. Hỏi con sư tử cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Câu 1 (Bài 61, tiết 1) trang 78, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Tính.

Phương pháp:

Thực hiện trừ các chữ số thẳng cột theo thứ tự từ hàng đơn vị đến hàng chục, hàng trăm.

Lời giải:

Em thực hiện trừ theo thứ tự từ phải sang trái, bắt đầu từ hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm được kết quả như sau:

Câu 2 (Bài 61, tiết 1) trang 78, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính

683 – 473

………………

………………

………………

628 – 517

………………

………………

………………

785 – 772

………………

………………

………………

349 – 135

………………

………………

………………

Phương pháp:

- Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Thực hiện trừ các chữ số thẳng cột theo thứ tự từ hàng đơn vị đến hàng chục, hàng trăm.

Lời giải:

Em đặt tính theo cột dọc, viết 1 số ở trên, 1 số ở dưới sao cho các chữ số ở cùng hàng thẳng cột với nhau. Sau đó thực hiện trừ: em trừ lần lượt các chữ số hàng đơn vị, rồi đến hàng chục và trừ các chữ số hàng trăm.

Câu 3 (Bài 61, tiết 1) trang 78, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Tính nhẩm.

700 – 500 =………

900 – 600 =………

800 – 200 =………

500 – 400 =………

Phương pháp:

Tính nhẩm rồi viết kết quả thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải:

Em thục hiện tính nhẩm các số tròn trăm

700 là 7 trăm, 500 là 5 trăm → 7 trăm – 5 trăm = 2 trăm (= 200)

900 là 9 trăm, 600 là 6 trăm → 9 trăm – 6 trăm = 3 trăm (= 300)

800 là 8 trăm, 200 là 2 trăm → 8 trăm – 2 trăm = 6 trăm (= 600)

500 là 5 trăm, 400 là 4 trăm → 5 trăm – 4 trăm = 1 trăm (= 100)

Kết quả như sau:

700 – 500 = 200

900 – 600 = 300

800 – 200 = 600

500 – 400 = 100

Câu 4 (Bài 61, tiết 1) trang 78, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Con trâu rừng cân nặng 480 kg. Con sư tử nhẹ hơn con trâu rừng 250 kg. Hỏi con sư tử cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp:

Cân nặng của sư tử = Cân nặng của con trâu rừng – 250 kg

Lời giải:

Vì con sư tử nhẹ hơn con trâu nên muốn biết số cân nặng của con sư tử, ta lấy số cân nặng của con trâu trừ đi 250kg.

Bài giải

Con sư tử nặng số ki-lô-gam là:

480 – 250 = 230 (kg)

Đáp số: 230 kg.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan