Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 64 trang 111 SBt Hình học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bài 64 trang 111 SBt Hình học 10 Nâng cao

Cho elip \((E):  \dfrac{{{x^2}}}{{{a^2}}} +  \dfrac{{{y^2}}}{{{b^2}}} = 1  (a > b > 0).\) Gọi \(F_1, F_2\) là các tiêu điểm và \(A_1, A_2\) là các đỉnh trên trục lớn của \((E)\). \(M\) là điểm tùy ý trên \((E)\) có hình chiếu trên \(Ox\) là \(H\). Chứng minh rằng

a) \(M{F_1}.M{F_2} + O{M^2} = {a^2} + {b^2}\);

b) \({(M{F_1} - M{F_2})^2} = 4(O{M^2} - {b^2})\);

c) \(H{M^2} =  -  \dfrac{{{b^2}}}{{{a^2}}}.\overline {H{A_1}} .\overline {H{A_2}} \).

Giải

(h.111).

 

\(M(x ; y)  \in (E)   \Rightarrow    \dfrac{{{x^2}}}{{{a^2}}} +  \dfrac{{{y^2}}}{{{b^2}}} = 1 ;\) \(  M{F_1} = a + ex ,  M{F_2} = a - ex\)

a) Ta có

\(\begin{array}{l}M{F_1}.M{F_2} + O{M^2}\\ = (a + ex)(a - ex) + {x^2} + {y^2}\\= {a^2} - {e^2}{x^2} + {x^2} + {y^2}\\= {a^2} + {y^2} + {x^2}\left( {1 -  \dfrac{{{c^2}}}{{{a^2}}}} \right)\\= {a^2} + {y^2} + {b^2}. \dfrac{{{x^2}}}{{{a^2}}}\\= {a^2} + {y^2} + {b^2}\left( {1 -  \dfrac{{{y^2}}}{{{b^2}}}} \right) = {a^2} + {b^2}.\end{array}\)

b)

 \(\begin{array}{l}{(M{F_1} - M{F_2})^2} = 4{e^2}{x^2}.(1)\\4(O{M^2} - {b^2}) = 4({x^2} + {y^2} - {b^2})\\ = 4.\left[ {{x^2} + \left( {{b^2} -  \dfrac{{{b^2}}}{{{a^2}}}{x^2}} \right) - {b^2}} \right]\\= 4{x^2}\left( {1 -  \dfrac{{{b^2}}}{{{a^2}}}} \right) = 4{e^2}{x^2}.(2)\end{array}\)

Từ (1) và (2) suy ra \({(M{F_1} - M{F_2})^2} = 4(O{M^2} - {b^2})\).

c)

\(\begin{array}{l}H{M^2} = {y^2}.\\ -  \dfrac{{{b^2}}}{{{a^2}}}\overline {H{A_1}} .\overline {H{A_2}}\\  =  -  \dfrac{{{b^2}}}{{{a^2}}}( - a - x)(a - x) \\=  \dfrac{{{b^2}}}{{{a^2}}}({a^2} - {x^2}) = {b^2} -  \dfrac{{{b^2}}}{{{a^2}}}{x^2}\\= {b^2} - ({b^2} - {y^2}) = {y^2}\\ \Rightarrow   H{M^2} =  -  \dfrac{{{b^2}}}{{{a^2}}}\overline {H{A_1}} .\overline {H{A_2}} .\end{array}\) 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan