Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 70 tiết 1 trang 106, 107, 108 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.6 trên 11 phiếu

Tính nhẩm. Đặt tính rồi tính: Nối ô trống với phép tính thích hợp (theo mẫu). Trong hai địa điểm Cao Bằng và Vinh thì …………gần Hà Nội hơn.

Câu 1 (Bài 70, tiết 1) trang 106, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Tính nhẩm.

a) 400 + 500 = ……

700 + 300 = ……

800 + 80 = ……

b) 600 + 400 = ……

1 000 – 600 = ……

1 000 – 400 = ……

c) 900 – 300 = ……

1 000 – 500 = ……

740 – 40 = ……

Phương pháp:

Em có thể nhẩm: 4 trăm + 5 trăm = 9 trăm

Viết là: 400 + 500 = 900

Tương tự như vậy em tính nhẩm các phép tính khác.

Lời giải:

a) 400 + 500 = 900

700 + 300 = 1 000

800 + 80 = 880

b) 600 + 400 = 1 000

1 000 – 600 = 400

1 000 – 400 = 600

c) 900 – 300 = 600

1 000 – 500 = 500

740 – 40 = 700

Câu 2 (Bài 70, tiết 1) trang 106, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính:

a) 243 + 535                     327 + 456                          864 + 72

    …………                            …………                                ………..

    …………                            …………                                ………..

    …………                            …………                                ………..

b) 878 – 642                     961 – 725                           609 – 57

    …………                            …………                                ………..

    …………                            …………                                ………..

    …………                            …………                                ………..

Phương pháp:

- Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính theo các cột từ phải sang trái.

Lời giải:

Em đặt tính sao cho các chữ số ở cùng hàng thẳng cột với nhau, sau đó thực hiện cộng, trừ lần lượt các chữ số hàng đơn vị, chữ số hàng chục và chữ số hàng trăm.

Câu 3 (Bài 70, tiết 1) trang 106, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Nối ô trống với phép tính thích hợp (theo mẫu).

Phương pháp:

- Thực hiện tính kết quả các phép tính có trong hình.

- Nối những phép tính có kết quả lớn hơn 650 và nhỏ hơn 500 cho thích hợp.

Lời giải:

Em thực hiện tính:

475 + 200 = 675  

193 + 300 = 493

890 – 420 = 470

954 – 254 = 700

615 + 45 = 660 

730 – 300 = 430 

Em nối như sau:

Câu 4 (Bài 70, tiết 1) trang 107, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Quan sát một số tuyến đường bộ trong hình rồi viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

a) Trong hai địa điểm Cao Bằng và Vinh thì …………gần Hà Nội hơn.

b) Quãng đường Đà Nẵng – Cần Thơ (qua Thành phố Hồ Chí Minh) dài:

…………………………………………………………………………….

c) Quãng đường Đà Nẵng – Thành phố Hồ Chí Minh dài hơn quãng đường Đà Nẵng – Vinh là: …………………………………………………………………

Phương pháp:

a) Quan sát hình xác định độ dài các quãng đường Cao Bằng và Vinh đến Hà Nội rồi trả lời câu hỏi.

b) Quãng đường Đà Nẵng – Cần Thơ (qua Thành phố Hồ Chí Minh) = Quãng đường Đà Nẵng – TP Hồ Chí Minh + Quãng đường TP Hồ Chí Minh – Cần Thơ.

c) Quãng đường Đà Nẵng – Thành phố Hồ Chí Minh dài hơn quãng đường Đà Nẵng – Vinh = Quãng đường Đà Nẵng – TP Hồ Chí Minh trừ đi quãng đường Đà Nẵng – Vinh.

Lời giải:

a) Trong hai địa điểm Cao Bằng và Vinh thì Cao Bằng gần Hà Nội hơn vì quãng đường từ Cao Bằng đến Hà Nội là 240 km ngắn hơn quãng đường từ Vinh đến Hà Nội (308 km).

b) Quãng đường Đà Nẵng – TP. Hồ Chí Minh dài 858 km 

Quãng đường TP. Hồ Chí Minh – Cần Thơ dài 174 km

Quãng đường Đà Nẵng – Cần Thơ (qua Thành phố Hồ Chí Minh) dài:

858 + 174 = 1 032 (km)

c) Quãng đường Đà Nẵng – TP. Hồ Chí Minh dài 858 km 

Quãng đường Đà Nẵng – Vinh dài 463 km 

Quãng đường Đà Nẵng – Thành phố Hồ Chí Minh dài hơn quãng đường Đà Nẵng – Vinh là: 

858 – 463 = 395 (km)

Câu 5 (Bài 70, tiết 1) trang 108, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Số?

Phương pháp:

Quan sát hình vẽ ta nhận thấy quy luật: Tổng hai số hàng dưới bằng số hàng trên. Từ đó ta điền được các số còn thiếu.

Lời giải:

Em thấy hai số ở dưới gần nhau cộng lại thì được số ở kề bên trên:

100 + 50 = 150 

50 + 40 = 90

40 + 60 = 100 

60 + 35 = 95

150 + 90 = 240

90 + 100 = 190 

100 + 95 = 195

 

240 + 190 = 430 

190 + 195 = 385

   

430 + 385 = 815

     

Em điền như sau:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan