Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 70 tiết 2 trang 108, 109 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.6 trên 7 phiếu

Đặt tính rồi tính. Số? Để ủng hộ các bạn vùng bị lũ lụt, trường Thắng Lợi quyên góp được 325 bộ quần áo. Trường Hòa Bình quyên góp được nhiều hơn trường Thắng Lợi 28 bộ quần áo. Hỏi trường Hòa Bình quyên góp được bao nhiêu bộ quần áo?

Câu 1 (Bài 70, tiết 2) trang 108, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Đ, S?

Lời giải:

Em thấy câu b đặt tính sai nên dẫn đến tính toán sai, câu c vì 451 + 465 = 916 nên tính sai, câu a và câu d đúng.

Em điền như sau:

Câu 2 (Bài 70, tiết 2) trang 108, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính.

a) 9 + 582

………………

………………

………………

56 + 763

………………

………………

………………

358 + 425

………………

………………

………………

b) 434 – 8 

………………

………………

………………

692 – 86

………………

………………

………………

937 – 561 

………………

………………

………………

Lời giải:

Em đặt tính sao cho các chữ số ở cùng hàng thẳng cột với nhau, sau đó thực hiện cộng, trừ lần lượt các chữ số hàng đơn vị, chữ số hàng chục và chữ số hàng trăm, chú ý có nhớ.

Câu 3 (Bài 70, tiết 2) trang 109, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Số?

Lời giải:

Em thực hiện phép tính lần lượt từ trái qua phải.

Câu 4 (Bài 70, tiết 2) trang 109, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

a) Tính.

425 + 248 – 56 = ……

967 – 674 + 80 = ……

b) >; <; =?

400 + 30 …… 450

790 – 400 …… 600 – 200 

Lời giải:

Em thực hiện phép tính lần lượt từ trái qua phải.

a) Tính.

425 + 248 – 56 = 673 – 56 

                        = 617

      967 – 674 + 80 = 293 + 80 

                              = 373

b) Em tìm kết quả phụ cho mỗi phép tính, sau đó em thực hiện so sánh, em điền kết quả như sau:

400 + 30 < 450

430

790 – 400 < 600 – 200 

     390              400

Câu 5 (Bài 70, tiết 2) trang 109, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Để ủng hộ các bạn vùng bị lũ lụt, trường Thắng Lợi quyên góp được 325 bộ quần áo. Trường Hòa Bình quyên góp được nhiều hơn trường Thắng Lợi 28 bộ quần áo. Hỏi trường Hòa Bình quyên góp được bao nhiêu bộ quần áo?

Lời giải:

Để biết được trường Hòa Bình quyên góp bao nhiêu bộ quần áo, ta lấy số quần áo trường Thắng 

Lợi cộng với số bộ quần áo trường Hòa Bình quyên góp được nhiều hơn trường Thắng Lợi hơn là 28 bộ. 

Bài giải

Trường Hòa Bình quyên góp được số bộ quần áo là:

325 + 28 = 353 (bộ)

Đáp số: 353 bộ quần áo.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan