Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1 Unit 8 Trang 69 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
3.8 trên 18 phiếu

Write the full sentences (expressing future arrangements). Put the verbs in the present Progressive tense.

Write the full sentences (expressing future arrangements). Put the verbs in the present Progressive tense.

Viết các câu đầy đủ (thể hiện sự sắp xếp trong tương lai). Chia động từ ử thù hiện tại tiếp diễn. 

a)

A: What’s your plan for this Sunday?

B: I/ visit/ my grandparents/ Sunday.

I am visiting my grandparents this Sundạy.

b)

C: Why do people repaint and clean that house?

D: Liz’s family/ come/ to stay there/ this week.

Well, __________________________________ .

c)

E: Ba is very busy these days. He usually goes to bed at 11 o’clock.

F: Ba/ work late/ tonight, too?

___________________________________ ?

d)

G: Do you often visit your family on weekends?

H: We/ not come/ home/ this weekend.

Yes. But __________________________________ .

e)

I: Why does Nam look so worried?

J: He/ go/ see the dentist/ this aítemoon.

________________________________________ .

f)

K: Do you know the Robinsons’ plan for this summer?

L: They/ go back/ to the USA/ two months.

________________________________________ .

Hướng dẫn giải 

a. I am visiting my grandparents this Sunday.

b. Liz’s family are coming to stay there this weekend.

c. Is Ba working late tonight, too?

d. We are not coming home this weekend.

e. He’s going to see the dentist this afternoon.

f. They are going back to the USA for 2 months.


 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan