Câu 4 Unit 8 Trang 71 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
3.8 trên 8 phiếu

Put the verbs in brackets into the present simple or present Progressive.

Put the verbs in brackets into the present simple or present Progressive

Chia động từ trong ngoặc bằng thì hiện tại đơn hoặc hiện tại tiếp diễn.

a) Hoa ________her parents once a year. (visit) 

b) Nam _______ to West Lake Water Park on his birthday? (go)

c) What_______ you on your birthday? (do)

d) Hoa and Linh often _______ badminton after class. (play)

e) I _______ a rehearsal with my classmates tonight. (have)

f) Many people in the countryside still_______ seven days a week. (work)

g) Mai is still in her room. She________ her clothes for next week. (iron)

h) The Street _______ very crowded after 5 pm every day. (become)

 Hướng dẫn giải 

a. visits

b. is  going

c. are  going

d. play

e. am having

f. work

g. is ironing

h. becomes

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan