Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 4 Unit 8 Trang 71 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
3.7 trên 13 phiếu

Put the verbs in brackets into the present simple or present Progressive.

Put the verbs in brackets into the present simple or present Progressive

Chia động từ trong ngoặc bằng thì hiện tại đơn hoặc hiện tại tiếp diễn.

a) Hoa ________her parents once a year. (visit) 

b) Nam _______ to West Lake Water Park on his birthday? (go)

c) What_______ you on your birthday? (do)

d) Hoa and Linh often _______ badminton after class. (play)

e) I _______ a rehearsal with my classmates tonight. (have)

f) Many people in the countryside still_______ seven days a week. (work)

g) Mai is still in her room. She________ her clothes for next week. (iron)

h) The Street _______ very crowded after 5 pm every day. (become)

 Hướng dẫn giải 

a. visits

b. is  going

c. are  going

d. play

e. am having

f. work

g. is ironing

h. becomes

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan