Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 10 Unit 2 Trang 23 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4 trên 21 phiếu

Read the passage and answer the multiple-choice questions.

Read the passage and answer the multiple-choice questions.

Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi sau 

In 1863, the French writer Ponton D'Amecourt was the first person to create the word "helicopter" from the two words "helico" for spiral and "pter" for wings. The very first helicopter was invented by Paul Cornu in 1907, but it was not successful. French inventor, Etienne Oehmichen built and flew a helicopter one kilometer in 1924.

However, Igor Sikorsky is considered to be the father of helicopters not because he invented the first. He is called that because he invented the first successful helicopter, upon which further designs were based. One of aviation's greatest designers, Russian bom Igor Sikorsky began work on helicopters as early as 1910. By 1940, Igor Sikorsky's successful VS-300 had become the model for all modem helicopters of today. He also designed and built the first military helicopter.

Igor Sikorsky's helicopters had the control to fly safely forwards and backwards, up and down, and sideways. In 1958, Igor Sikorsky's company made the world's first helicopter that could land and take off from water. It could also float on the water.

a) Igor Sikorsky invented the first helicopter in the world.

A. True                             B. False                    C. Not mentioned

b) Who created the word "helicopter"?

A. Igor Sikorsky 

B. Paul Cornu

C. Ponton D'Amecourt

D. Etienne Oehmichen

c) Why was Igor Sikorsky called the father of helicopter?

A. He invented the first helicopter.

B. He began his work earlier than other inventors.

C. He designed the first successful helicopter.

D. He built the first military helicopter.

d) Igor Sikorsky designed VS-300 helicopter model

A. before 1940

B. before 1910

C. after 1958

D. after 1940

e) What made Igor Sikorsky's helicopters successful?

A. His helicopters can fly more than one kilometer.

B. His helicopters can fly in all directions.

C. His helicopters are cheaper to produce.

D. His helicopters can be used as military helicopters.

f) On the whole, the passage is about _______.

A. Igor Sikorsky's military helicopters

B. Igor Sikorsky’s successful invention of helicopters

C. a brief history of helicopters

D. the first helicopter in the world

Hướng dẫn giải 

a) B         b) C           c) C             d) A             e) D                f) D

Dịch bài đọc 

Năm 1863, nhà văn Pháp Ponton D'Amecourt là người đầu tiên tạo ra từ "helicopter" từ hai từ "helico" cho xoắn ốc và "pter" cho cánh. Trực thăng đầu tiên được phát minh bởi Paul Cornu năm 1907, nhưng nó đã không thành công. Nhà phát minh Pháp, Etienne Oehmichen đã dựng lên và lái chiếc trực thăng được 1 km vào năm 1924.
Tuy nhiên, Igor Sikorsky được coi là cha của máy bay trực thăng không phải vì ông đã phát minh ra chiếc đầu tiên. Ông được gọi là bởi vì ông đã phát minh ra chiếc máy bay trực thăng thành công đầu tiên, dựa trên những thiết kế khác. Một trong những nhà thiết kế vĩ đại nhất của ngành hàng không, chiếc máy bay Nga Igor Sikorsky bắt đầu làm việc trực thăng vào năm 1910. Đến năm 1940, VS-300 của Igor Sikorsky đã trở thành mô hình cho tất cả các trực thăng hiện đại ngày nay. Ông cũng thiết kế và xây dựng trực thăng quân sự đầu tiên.

Trực thăng của Igor Sikorsky có quyền kiểm soát bay an toàn về phía trước và ngược lại, lên xuống, và đi ngang. Năm 1958, công ty của Igor Sikorsky đã đưa chiếc máy bay trực thăng đầu tiên trên thế giới có thể hạ cánh và cất cánh từ nước. Nó cũng có thể nổi trên mặt nước.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan