Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 4 Unit 3 Trang 27 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4.1 trên 16 phiếu

Write complete sentences with the verbs in the box. Use reflexive pronouns only where necessary.

Write complete sentences with the verbs in the box. Use reflexive pronouns only where necessary.

Viế các câu sử dụng các từ dưới đây. Có thể sử dụng đại từ phản thân nếu cần thiết.

dry                    control              feel                enjoy               shave

concentrate        meet                wash               teach

Examples:

* This morning Tom got up late and went straight to work. He didn't..........

This morning Tom got up late and went straight to work. He didn't shave.

* Don't get angry..........

Don't get angry. Control yourself.

a) I really......... well today - much better than yesterday.

b) He climbed out of the swimming-pool, picked up a towel and..........

c) Lan and I first ............ in Ho Chi Minh Cty 5 years ago. 

d) It was a lovely holiday and we really..............very much.

e) I tried to study for my exams but I just couldn't................

f) I'm trying to.............French but I'm not making much progress.

g) Nam overslept this morning. He didn't have time to .................  or have breakfast.

Hướng dẫn giải 

a) feel             

b) dried himself         

c) met ourselves 

d) enjoyed ourselves  

e) concentrate

f) teach 

g) wash

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan