Câu 8 Unit 3 Trang 31 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4.4 trên 8 phiếu

Complete the sentences using must, mustn't, have to, not have to (in the correct form).

Complete the sentences using must, mustn't, have to, not have to (in the correct form).

Hoàn thành các câu sau sử dụng must, mustn't, have to, not have to ( theo dạng đúng). 

a) You ________forget what the teacher has told you. It is very important for your learning.

b) I got up early this morning because I___________ go to a meeting.

c) I __________get to the shop before it closes.

d) We couldn't repair the motorcycle ourselves. We__________ take it to a motorcycle repair service.

e) In many parts of the city, office workers ___________ work on Saturday.

f) You______________ step on that edge. It is very dangerous.

Hướng dẫn giải 

a) musn't            b) have to             c) have to                d) have to               e) don't have to         f) mustn't        

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan