Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 10 Unit 4 Trang 40 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4 trên 14 phiếu

Read the passage and answer the multiple-choice questions.

Read the passage and answer the multiple-choice questions.

Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi sau. 

Early people lived by hunting animals and gathering grains. A tribe lived in an area until its food supply dwindled. Then the tribe had to move to new hunting grounds where there was more food. This way of life caused a special problem for the tribes. They had to depend on luck, as well as on their hunting skill. If they could find no animals, the whole tribe was in danger of starving. And even when the hunters had good luck one day, they were not sure to find animals the next time. The tribe moved often because much land was needed to support a few people.

Finally, people learned that they could grow their food. At first, the women of the tribe raised patches of wild grain. Later, people discovered that they could plant their own seed.'Farming slowly became a way of life. As people turned away from hunting to farming, their lives changed. When the food supply became more constant, they no longer moved from place to place. The success of their crops depended partly on the weather, but there were things they could do to help crops grow. Now, the tribe could grow in size because farming provided a way to feed people.

a) Early people first lived by _________ .

A. farming

B. hunting

C. fishing

b) It was easy for early people to find food.

A. True                      

B. False        

C. Not mentioned

c) Why did the early tribes move so often?

A. They moved because the weather was bad.

B. They did not like to stay in one place.

C. They moved because the hunting was poor.

d) The women of the tribe learned to__________ .

A. raise patches of wild grain

B. hunt for wild animals

C. gather wild grains 

e) The main idea of the passage is__________ .

A. special problems in the Middle Ages

B. how farming became a way of life

C. how to have good luck at hunting

Hướng dẫn giải 

a) B                     b) B                      c) C                         d) B                        e) B

Dịch bài đọc 

Người xưa sống bằng săn bắn động vật và thu hái ngũ cốc. Một bộ tộc sống trong một vùng cho đến khi nguồn cung cấp lương thực ở đó cạn dần. Sau đó, bộ lạc phải di chuyển đến các khu vực săn bắn mới nơi có nhiều thức ăn hơn. Cách sống này gây ra một vấn đề đặc biệt cho các bộ lạc. Họ phải phụ thuộc vào may mắn, cũng như về kỹ năng săn bắn của họ. Nếu họ không tìm thấy động vật, cả bộ lạc đều có nguy cơ bị đói. Và ngay cả khi những thợ săn có may mắn một ngày nào đó, họ không chắc chắn sẽ tìm thấy động vật trong ngày kế tiếp. Bộ tộc di chuyển thường vì cần nhiều đất để hỗ trợ.

Cuối cùng, mọi người đã hiểu được rằng họ có thể trồng thực phẩm của họ. Lúc đầu, những người phụ nữ của bộ tộc trồng hạt dại. Sau đó, mọi người phát hiện ra rằng họ có thể tự trồng hạt giống của họ. "Làm nông dần dần trở thành một phương thức sống. Khi mọi người quay lưng từ săn bắn sang canh tác, cuộc sống của họ đã thay đổi. Cung cấp thực phẩm trở nên liên tục, họ không còn cần di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Sự thành công của cây trồng phụ thuộc một phần vào thời tiết, nhưng có những thứ họ có thể làm để giúp cây trồng phát triển. Bây giờ, bộ lạc có thể phát triển về quy mô vì canh tác là một cách để nuôi sống con người.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan