Câu 3 Unit 5 Trang 43 Sách Bài Tập ( SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4.1 trên 14 phiếu

Quang's sister told Quang many things. What exactly were the words she said to Quang?

Quang's sister told Quang many things. What exactly were the words she said to Quang?

Chị của Quang bảo Quang nhiều điều. Chị ấy đã nói điều gì?  

a) Quang's sister told him to try his best at school.

b) Quang's sister told him to finish his homework before going to the movies.

c) Quang's sister said he should learn harder to improve his English pronunciation.

d) Quang's sister told him she wanted him to help her with using the computer.

e) Quang's sister told him to correct his grammatical mistakes in his homework.

f) Quang's sister asked him to go to the library.

g) Quang's sister asked him to stop tapping his foot.

h) Quang's sister told him to look up new words in an English dictionary.

i) Quang's sister said Quang should take better care of his eyes.

j) Quang's sister told Quang to practice speaking English.

Hướng dẫn giải 

a) Try yur best at school, please. 

b) Finish your homework before going to the movies, please.

c) You should learn harder to improve your English pronunciation, please.

d) Could you help me with using the computer?

e) Correct your grammatical mistakes in your homework, please. 

f) Go to the library, please,.

g)  Stop tapping your foot, please.

h) Look up new words in an English dictionary, please.

i) Practice speaking English, please. 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.

Bài viết liên quan