Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 10 Unit 5 Trang 44 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
3.1 trên 12 phiếu

You can add -er or -or to some verbs to make new words. (For example: learn + -er = learner). Now make similar words by adding -er or -or to the following words. Then complete the sentences with one word you have made.

You can add -er or -or to some verbs to make new words. (For example: learn + -er = learner). Now make similar words by adding -er or -or to the following words. Then complete the sentences with one word you have made.

Bạn có thể thêm -er hoặc - or hoặc cho một số động từ để tạo ra những từ mới. (Ví dụ: learn + -er = learner). Bây giờ hãy thực hiện những từ tương tự bằng cách thêm -er hoặc - or với các từ sau. Sau đó hoàn thành các câu với một từ mà bạn đã thực hiện.

work ________________________ visit ____________________________

read _________________________write __________________________

teach ________________________ win ____________________________

report _______________________ send ____________________________

receive_______________________ lose ____________________________

a)_________and students of Dai Thanh School are celebrating the School Day next Thursday.

b) On the envelope, the name of the_______ of the letter is put in the middle, ad the name of the ______ is put on the left upper comer.

c) Some believe a good_______makes a good________.

d) Class 8B are frequent________to the Museum of National History.

e) A________from Nhan Dan Daily Newspaper is having an interview with our school's principal.

f)________and_________are very important words in the American culture because competition is one of its values.

Hướng dẫn giải 

worker                 visitor                     reader                   writer                       teacher 

winner                 reporter                  sender                   receiver                    loser

a) Teachers 

b) receiver - sender 

c) writer - reader 

d) visiters 

e) reporter

f) Winner and loser

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan