Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 10 Unit 8 Trang 76 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4.3 trên 4 phiếu

Read the passage and answer the multiple-choice questions.

Read the passage and answer the multiple-choice questions.

Đọc đoạn văn và chọn đáp án đúng 

The first step in finding your place in the country is knowing what you want. How many acres do you need? Will you be wanting just a flock of chickens and a small garden, or are you leaning more towards a few cows and a horse? Decide what kind of livestock you want to raise and have a good idea of how much property you’ll need. Will you be wanting a place that already has a bam, shop, chicken shed and a house? If your budget allows, it would be nice to get a place that already has these. You can upgrade and renovate to your liking as money and time allows. If you can only afford the land, you still have placed one foot forward towards where you want to go.

Many people have purchased only land, then decided to live in an older mobile home while they are planning and preparing the development of their place in the country. This is a relatively low-cost way to start. If you have the money to buy a place in the country that is already established and has everything you need, then that is great too. The point is – whether you start in a big way or get started in a small way – you’ve made a big step and welcome to country living!

Bottom line: know what you want before you start looking. Start with a dream and develop it with budget requirements and a realistic outlook.

a) What is the first step in íinding a place in the country?

A. To decide what kind of animals you want to raise.

B. To set up a small garden.

C. To decide what kind of place to buy.

D. To ask for help from farmers.

b) The word “livestock” means

A) farm animals B) chicken
C) cows D) shops

c) What does “bottom line” mean?

A. A big step to country living

B. The dream to start with

C. A place in the country

D. The conclusion to be made

d) People should not look for a place in the country if they can only afford the land.

A. True    B. False                         C. Not mentioned

e) A low-cost way to start country living is __________ .

A. to raise a flock of chicken and have a small garden

B. to raise a few cows

C. to have a good idea of how much property to be needed

D. to buy land and live in a simple home on the land

f) On the whole, the passage is about __________ .

A. preparing for a garden in the country

B. finding a place in the country

C. making big steps to country living

D. finding a well-established place in the country

Hướng dẫn giải 

a. C b. A c. D d. C e. D f. C

Dịch bài đọc 

Bước đầu tiên trong việc tìm kiếm địa điểm của bạn ở nước này là biết bạn muốn gì Bạn cần bao nhiêu acre? Bạn sẽ chỉ muốn một đàn gà và một khu vườn nhỏ, hoặc bạn đang nghiêng về phía vài con bò và một con ngựa? Quyết định bạn muốn nuôi loại gia súc nào và có ý tưởng tốt về tài sản bạn cần. Bạn có muốn một nơi mà đã có một bam, cửa hàng, nhà kho gà và một ngôi nhà? Nếu ngân sách của bạn cho phép, sẽ là tốt đẹp nếu có được một địa điểm đã có. Bạn có thể nâng cấp và cải tiến theo sở thích của bạn như là tiền bạc và thời gian cho phép. Nếu bạn chỉ có thể mua đất, bạn vẫn phải đặt một chân về phía trước nơi bạn muốn đi.

Nhiều người chỉ mua đất, sau đó quyết định sống trong một ngôi nhà di động cũ hơn trong khi họ đang lên kế hoạch và chuẩn bị cho sự phát triển của đất nước họ. Đây là một cách khá tốn kém để bắt đầu. Nếu bạn có tiền để mua một nơi ở đất nước đã được thành lập và có mọi thứ bạn cần, thì đó cũng là điều tuyệt vời. Vấn đề là - cho dù bạn bắt đầu một cách lớn hay bắt đầu một cách nhỏ - bạn đã thực hiện một bước tiến lớn và chào mừng đến với đất nước sống!

Bottom line: biết những gì bạn muốn trước khi bạn bắt đầu tìm kiếm. Bắt đầu với một giấc mơ và phát triển nó với yêu cầu ngân sách và triển vọng thực tế.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan