Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 11 Unit 10 Trang 92 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4.2 trên 10 phiếu

Read the passage and answer the multiple-choice questions.

Đọc đoạn văn rồi chọn đáp án đúng cho các câu hỏi sau.

In Croydon City many years ago, a large number of paintings were damaged by “bad” air, and many people in the city died and thousands of others became ill from fumes in the air in only one year. Aữ pollution, or dirty aứ, is caused by many things. Great clouds of smoke come from factory chimneys. Cars send smoke and fumes into the aữ. Burning waste fills the aữ with bits of dirt. Even burning leaves add smoke to the air. Smoke of all kinds is bad to breathe and can do great harm to the body.

We will have a problem with aữ pollution. However, things got better later in the city because the city council made a decision to limit the amount of fumes cars can exhaust into the air. The decision also set limits on pollution from power plants and íactories.

Although scientists are not able to stop air pollution, they are successíul in finding ways to make cars and factories bum fuel more cleanly. People are also more careful than they once were. For example, they try not to bum fallen leaves in the autumn. We still have a long way to go. But if we all work together, we can solve the problem.

a) On the whole, this passage is about _________ .

A. dirty air B. electric power C. burning oil

 b) Air pollution is caused by_________ .

A. clouds    B. smoke and fumes
C. breathing  D. paintings

c) Works of art were damaged by dirty air.

A. True  B. False C. Not mentioned

d) Why do burning leaves add to air pollution?

A. They could cause a dangerous fire.

B. They leave ashes behind.

C. They add smoke to the air.

e) Which of these sentences do you think is right?

A. More ways to stop pollution must be found.

B. Air is clean.

C. It is good for our lungs to breathe smoke.

f) The passage makes you think that___________ .

A. dirty air is blown away by the wind

B. stopping air pollution is hard

C. there is always air pollution

Hướng dẫn giải 

a. A b. B c. B d. C e. A f. B

Dịch bài đọc

Tại thành phố Croydon cách đây nhiều năm, một số lượng lớn bức tranh đã bị hư hỏng do không khí "xấu", và nhiều người trong thành phố đã chết và hàng ngàn người khác đã bị bệnh từ khói trong không khí chỉ trong một năm. Ô nhiễm ô nhiễm, hoặc aứ bẩn, là do nhiều thứ gây ra. Những đám khói lớn xuất phát từ các ống khói nhà máy. Xe hít khói và khói vào aữ. Việc đốt cháy chất thải sẽ làm cho chữ a có những vết bẩn. Ngay cả những lá cháy cũng làm cho khói bay lên. Hút thuốc mọi loại khó thở và có thể làm hại cơ thể.

Chúng tôi sẽ có vấn đề với ô nhiễm không khí. Tuy nhiên, mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn sau đó trong thành phố vì hội đồng thành phố đã đưa ra quyết định hạn chế lượng khói ô tô có thể xả vào không khí. Quyết định này cũng đưa ra các giới hạn về ô nhiễm từ các nhà máy điện và các nhà máy.

Mặc dù các nhà khoa học không thể ngăn chặn ô nhiễm không khí nhưng họ đã thành công trong việc tìm kiếm cách để làm cho ô tô và nhà máy nhiên liệu sạch hơn. Mọi người cũng cẩn thận hơn họ từng có. Ví dụ, họ cố gắng không để bum rơi lá vào mùa thu. Chúng ta vẫn còn một chặng đường dài để đi. Nhưng nếu tất cả chúng ta làm việc cùng nhau, chúng ta có thể giải quyết vấn đề.


Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan