Câu 5 Unit 11 Trang 96 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

Fill in each of the gaps in the passage below with one suitable word from the box.

Fill in each of the gaps in the passage below with one suitable word from the box.

Điền từ thích hợp vào chỗ trống.

in international wooden beautiful
clear boat popular  
attractions caves water  

Ha Long Bay of the Descending Dragon – is very (1)_____________ with both Vietnamese and (2)________ tourists. One of the (3)________ of Ha Long is the Bay’s calm (4)_________ and limestone mountains. The Bay’s water is (5)________ during the spring and early summer. Upon arriving (6)__________ Ha Long City, the visitors will go along Chay Beach. From the beach, visitors can hire a (7)________ and go out to the Bay. It is here that visitors will find some of Southeast Asia’s most (8)_________ sites. Dau Go Cave is one of the most beautiful (9)__________ at Ha Long. It was the cave in which General Tran Hung Dao hid (10)_________ stakes to beat the Mongols on Bach Dang River in 1288.

Hướng dẫn giải 

1. popular 

2. international 

3. attractions 

4. water 

5. clear 

6. in

7. boat

8. beautiful

9. caves

10. wooden

 

Dịch bài đọc 


Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.

Bài viết liên quan