Câu 6 Unit 11 Trang 96 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
3.1 trên 8 phiếu

Underline and rewrite the misspelt words.

Underline and rewrite the misspelt words.

Tìm lỗi sai và sửa.

a) Last night I saw a report on TV about  limestone izlands in Ha Long Bay. a) islands
b) The passengers are collecting their lugagge at the airport. b) _________
c) There are numerous beautiful paggodas in Hue City. c) _________
d) While Tim was traveling in a taxi, he saw a boy riding a water bufallo. d) _________
e) Sa Pa is a wonderful mountainus resort in Viet Nam. e) _________

Hướng dẫn giải 

a) Last night I saw a report on TV about  limestone izlands in Ha Long Bay. a) islands
b) The passengers are collecting their lugagge at the airport. b) luggage
c) There are numerous beautiful paggodas in Hue City. c) pagodas
d) While Tim was traveling in a taxi, he saw a boy riding a water bufallo. d) buffalo
e) Sa Pa is a wonderful mountainus resort in Viet Nam. e) mountainous
 


Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan