Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 11 Unit 11 Trang 100 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
3.6 trên 9 phiếu

Fill in each gap with one word from the box.

Fill in each gap with one word from the box.

Điền vào chỗ trống 1 từ thích hợp.

area ago years prehistorical found bay
climate impact center geology cultures events
including sizes around share    

Ha Long Bay is a UNESCO World Heritage site located in Quang Ninh province, Vietnam. The (1)_________ Kas thousands of limestone karsts (or limestone caves) and isles in various (2)_________ and shapes. Hạ Long Bay is a (3)________ of a larger zone which includes Bai Tu Long bay to the northeast, and Cat Ba islands to the southwest. These larger zones (4)________ similar geological, geographical, (5)____________ and cultural charaeters. Ha Long Bay has an area of (6)  1553km2, including 1,960 islets, most of which are limestone. The core of the bay has an of 334km2 with a high density of 775 islets. The limestone in this bay has gone through 500 million (8)_________ of formation in different conditions and environments. The evolution of the karst in this bay has taken 20 million years under the (9)___________ of the tropical wet climate. The diversity of the environment, climate, (10)___________ and geography in the area have created biodiversity, (11)_________ tropical evergreen biosystem, oceanic and seashore biosystem. Ha Long Bay is home to 14 endemic floral species and 60 endemic faunal species. Historical research surveys show the presence of (12)_________ human beings in this area ten of thousands years ago. The successive ancient (13)__________ are the Soi Nhu Culture around 18,000 – 7,000 BC, the Cai Bo Culture 7,000 – 5,000 BC and the Ha Long Culture 3,500 – 5,000 years (14)_____________ . Ha Long Bay also marked important (15)__________ in the history of Vietnam with many artifacts (16)________ in Bai Tho Mount, Dau Go Cave.

Hướng dẫn giải 

1. bay 2. size 3. center 4. share 5. climatic
6. around 7. area 8. years 9. impact 10. geology
11. including 12. prehistorical 13. cultures 14. ago 15. events
16. found

Dịch bài đọc 

Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới đặt tại tỉnh Quảng Ninh. Vịnh Kas có hàng ngàn núi đá vôi (hoặc hang đá vôi) và các hòn đảo có kích cỡ và hình dạng khác nhau. Vịnh Hạ Long là trung tâm của một khu vực rộng lớn bao gồm Vịnh Bái Tử Long về phía đông bắc, và các hòn đảo Cát Bà về phía tây nam. Những vùng lớn hơn này có các địa hình địa lý, địa lý, khí hậu và văn hoá tương tự. Vịnh Hạ Long có diện tích khoảng 1553km2, trong đó có 1.960 hòn đảo nhỏ, hầu hết là đá vôi. Lõi của vịnh có diện tích 334 km2 với mật độ 775 đảo lớn. Đá vôi trong vịnh này đã trải qua 500 triệu năm hình thành trong những điều kiện và môi trường khác nhau. Sự phát triển của vùng núi đá vôi trong vịnh này đã mất 20 triệu năm dưới tác động của khí hậu ướt nhiệt đới. Sự đa dạng của môi trường, khí hậu, địa chất và địa lý trong khu vực đã tạo ra đa dạng sinh học, bao gồm cả hệ sinh học thường xanh nhiệt đới, hệ thống sinh học biển và bờ biển. Vịnh Hạ Long là nơi có 14 loài đặc hữu và 60 loài đặc hữu. Các cuộc khảo sát nghiên cứu lịch sử cho thấy sự hiện diện của con người tiền sử trong lĩnh vực này cách đây hàng chục ngàn năm. Các nền văn hoá cổ xưa liên tiếp là Văn hoá Soi Nhu khoảng 18.000 - 7.000 năm trước Công nguyên, Văn hoá Cái Bó 7.000 - 5.000 BC và Văn hoá Hạ Long 3,500 - 5,000 năm trước đây. Vịnh Hạ Long cũng đánh dấu những sự kiện quan trọng trong lịch sử Việt Nam với nhiều hiện vật được tìm thấy ở Núi Bái Thổ, Động Đậu Gò.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan