Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 9 Unit 11 Trang 98 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu

Write from the following sets of words and phrases, complete sentences which together make up a story. You can make all the necessary changes and additions.

Write from the following sets of words and phrases, complete sentences which together make up a story. You can make all the necessary changes and additions.

Viết từ các tập hợp từ và cụm từ sau đây, hoàn thành câu đểtạo nên một câu chuyện. Bạn có thể thực hiện tất cả các thay đổi cần thiết và thêm những bổ sung.

a) Last year Class 11B/ have/ terrible experience.

b) One weekend/ they decide/ go/ a picnic/ Cuc Phuong National Park.

c) Soon after/ arrive/ the park/ start to rain/ cats and dogs.

d) They/ have to wait/ four hours/ bus/ before rain/ stop.

e) They/ get out of/ bus/ lunch/ because everybody/ very hungry.

f) After lunch/ they/ begin to explore/ park/ groups of four or five students.

g) Unfortunately/ it begin/ rain heavily again.

h) Everybody/ get really wet/ when they could/ back/ bus.

i) They decide/ leave park/ without/ watch anything.

Hướng dẫn giải 

a. Last year Class 11B had a terrible experience.

b. One weekend, they decided to go on a picnic to Cuc Phuong National Park.

c. Soon after they arrived at the park, it started to rain like cats and dogs.

d. They had to wait for four hours for the bus before the rain stopped.

e. They got out of the bus and had lunch because everybody was very hungry.

f. After lunch, they began to explore the park in groups of four or five students.

g. Unfortunately, it began to rain heavily again.

h. Everybody got really wet when they could get back the bus.

i. They decided to leave the park without watching anything else.

 


Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan