Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1.12 trang 8 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
3.3 trên 6 phiếu

Giải bài tập Câu 1.12 trang 8 SBT Đại số 10 Nâng cao

Xét các câu sau đây :

a. Tất cả các học sinh ở trường em đều phải học luật giao thông.

b. Có một học sinh lớp 12 ở trường em có điện thoại di động.

Hãy viết các câu đó dưới dạng “\(\forall x \in X,P\left( x \right)\) ” hoặc "\(\exists x \in X,P\left( x \right)\)" và nêu rõ nội dung mệnh đề chứa biến \(P(x)\) và tập hợp X.

Giải:

a. “\(\forall x \in X,P\left( x \right)\) ” trong đó X là tập hợp tất cả các học sinh ở trường em, \(P(x)\) là mệnh đề chứa biến : “x học luật giao thông”.

b. \(\exists x \in X,P\left( x \right)\) trong đó X là tập hợp tất cả các học sinh lớp 12 ở trường em, \(P(x)\) là mệnh đề chứa biến “x có điện thoại di động”.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan