Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 12 Unit 6 Trang 59 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Read the passage and answer the mutiple-choice questions.

Read the passage and answer the mutiple-choice questions.

Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi sau. 

The best thing each of us can do to strengthen the lives of our community’s children is to make sure we find ways – both big and small – to offer real evidence that we care. Some suggestions for how you can contribute to building a caring environment for the kids in your communíty include:

1. Get involvéd in your local school by joining a school-sponsored program, e.g., a regularly-scheduled commitment to read to a class, bẹ a tutor, or help reíeree sports games; volunteering at special events; supporting the schools efforts to build relationships in your community.

2. Become a mentor for a young person. Mentoring has proven to be one of the most effective ways to help a young person deíine and work towards goals, as well as to.take responsibility and pride in their actions.

3. Share a special skill or talent. If you’re an athlete, or just love sports, contact your local public rẹcreation department and volunteer to be a coach, or reíeree. If you’re a dancer, teach classes to kids. If you’re a Computer aíicionado, volunteer your skills at a local school or create an after-school or Saturday program. If you’ve got a flaừ for reading aloud, volunteer to read to kids at your local library. In other words, share from your life-experience and from your heart.

Kids who sense they’re part of a community that really cares about them are all that more inclined to feel comíortable discussing troubling íeelings, such as loneliness. It’s a great thing to have someone – a teacher, parent, neighbor, someone in their daily world saying “Hey, how are you doing?” and then making it understood that they really care about hearing whatever the kid’s answer might be.

a) What is the best way to help children in one’s community?

A. To make suggestions for how to contribute.

B. To show in actions that one is really care.

C. To make sure one finds a way.

b) One of the way to help young people is___________ .

A. to deíine their goals

B. to study in a reading class

C. to take part in local school activities

D. to volunteer to take responsibility for young people’s actions.

c) Kids who feel they are part of their community are happier.

A. True 

B. False 

C. Not mentioned. 

d) The term “Computer aíicionado” in suggestion 3 means________

A. a person who knows little about the Computer

B. a person who is learning to use the Computer

C. a person who volunteers to teach how to use the Computer

D. a person who likes the Computer and knows a lot about it

e) On the whole, the passage is about___________ .

A. how to share your talents with young people

B. how to become a mentor for young people

C. how to help young people to develop well and be happy

D. how to join young people’s school programs

Hướng dẫn giải 

a. C b. A c. C d. D e. C

Hướng dẫn giải 

Điều tốt nhất mà mỗi người chúng ta có thể làm để tăng cường cuộc sống của trẻ em trong cộng đồng chúng ta là phải đảm bảo rằng chúng ta tìm ra cách - cả lớn và nhỏ - để cung cấp bằng chứng thực sự mà chúng tôi quan tâm. Một số gợi ý về cách bạn có thể đóng góp xây dựng môi trường chăm sóc cho trẻ em trong cộng đồng của bạn bao gồm:

1. Tham gia vào trường học địa phương của bạn bằng cách tham gia vào một chương trình được tài trợ bởi trường học, ví dụ như cam kết thường xuyên theo lịch trình để đọc cho một lớp học, nha sĩ, hoặc trợ giúp các trò chơi thể thao; tình nguyện tại các sự kiện đặc biệt; hỗ trợ các trường học nỗ lực để xây dựng mối quan hệ trong cộng đồng của bạn.

2. Trở thành một người cố vấn cho một người trẻ. Việc cố vấn đã chứng tỏ là một trong những cách hiệu quả nhất để giúp một người trẻ tuổi làm việc và hướng đến mục tiêu, cũng như để đảm nhận trách nhiệm và niềm tự hào trong hành động của họ.

3. Chia sẻ một kỹ năng đặc biệt hoặc tài năng. Nếu bạn là một vận động viên, hoặc chỉ yêu thể thao, hãy liên hệ với phòng rẹcreation công cộng tại địa phương và tình nguyện trở thành một huấn luyện viên hoặc trở lại. Nếu bạn là một vũ công, dạy các lớp học cho trẻ em. Nếu bạn là Chuyên viên về Máy tính, hãy tự nguyện làm các kỹ năng của mình tại một trường học địa phương hoặc tạo ra một chương trình sau giờ học hoặc thứ Bảy. Nếu bạn đã có một flaej để đọc to, tình nguyện để đọc cho trẻ em tại thư viện địa phương của bạn. Nói cách khác, chia sẻ kinh nghiệm cuộc sống của bạn và từ trái tim của bạn.

Những đứa trẻ cảm giác rằng mình là một phần của một cộng đồng thực sự quan tâm đến chúng thì tất cả những điều đó càng nghiêng về cảm giác thoải mái khi thảo luận về những điều khó chịu, chẳng hạn như sự cô đơn. Đó là một điều tuyệt vời để có ai đó - một giáo viên, bố mẹ, người hàng xóm, một ai đó trong thế giới hàng ngày của họ nói rằng "Này, làm thế nào?" Và rồi làm cho nó hiểu rằng họ thực sự quan tâm đến việc nghe câu trả lời của đứa trẻ.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan