Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2.11 trang 31 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Giải bài tập Câu 2.11 trang 31 SBT Đại số 10 Nâng cao

Trong mặt phẳng tọa độ, cho các điểm \(A(-1 ; 3)\), \(B(2 ; -5)\), \(C(a ; b)\). Hãy tính tọa độ các điểm có được khi tịnh tiến các điểm đã cho:

a. Lên trên 5 đơn vị

b. Xuống dưới 3 đơn vị

c. Sang phải 1 đơn vị

d. Sang trái 4 đơn vị

Giải:

a. Khi tịnh tiến lên trên 5 đơn vị, ta được:

\(A\left( { - 1;3} \right) \mapsto {A_1}\left( { - 1;8} \right);\)

\(B\left( {2; - 5} \right) \mapsto {B_1}\left( {2;0} \right);\)

\(C\left( {a;b} \right) \mapsto {C_1}\left( {a;b + 5} \right).\)

b. Khi tịnh tiến xuống dưới 3 đơn vị, ta được:

\(A\left( { - 1;3} \right) \mapsto {A_2}\left( { - 1;0} \right);\)

\(B\left( {2; - 5} \right) \mapsto {B_2}\left( {2; - 8} \right);\)

\(C\left( {a;b} \right) \mapsto {C_2}\left( {a;b - 3} \right).\)

c. Khi tịnh tiến sang phải 1 đơn vị, ta được:

\(A\left( { - 1;3} \right) \mapsto {A_3}\left( {0;3} \right);\)

\(B\left( {2; - 5} \right) \mapsto {B_3}\left( {3; - 5} \right);\)

\(C\left( {a;b} \right) \mapsto {C_3}\left( {a + 1;b} \right)\)

d. Khi tịnh tiến sang trái 4 đơn vị, ta được:

\(A\left( { - 1;3} \right) \mapsto {A_4}\left( { - 5;3} \right);\)

\(B\left( {2; - 5} \right) \mapsto {B_4}\left( { - 2; - 5} \right);\)

\(C\left( {a;b} \right) \mapsto {C_4}\left( {a - 4;b} \right)\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan