Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 3.17 trang 60 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 3.17 trang 60 SBT Đại số 10 Nâng cao

Với mỗi phương trình sau, biết một nghiệm, tìm m và nghiệm còn lại :

a. \({x^2} - mx + 21 = 0\) có một nghiệm là 7 ;

b. \({x^2} - 9x + m = 0\) có một nghiệm là -3 ;

c. \(\left( {m - 3} \right){x^2} - 25x + 32 = 0\) có một nghiệm là 4.

Giải:

a. Gọi nghiệm thứ hai là \({x_2}.\) Theo định lí Vi-ét, ta có :

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{7 + {x_2} = m}\\{7{x_2} = 21}\end{array}} \right.\)

Giải hệ trên ta được \({x_2} = 3,m = 10.\)

b. \({x_2} = 12;m =  - 36\)

c. \({x_2} = \frac{{32}}{{17}};m = \frac{{29}}{4}\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan