Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 3.36 trang 64 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 3.36 trang 64 SBT Đại số 10 Nâng cao.

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m :

a. \(mx + \left( {m - 1} \right)y = 5\)

b. \(mx + my = m + 1\)

Giải:

a. Nếu m = 0 thì phương trình có vô số nghiệm \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x \in R}\\{y =  - 5}\end{array}} \right.\)

Nếu m = 1 thì phương trình có vô số nghiệm \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x = 5}\\{y \in R}\end{array}} \right.\)

Nếu m ≠ 0 và m ≠ 1 thì phương trình có vô số nghiệm \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x \in R}\\{y = \dfrac{{5 - m{\rm{x}}}}{{m - 1}}}\end{array}} \right.\)

b. Phương trình vô nghiệm nếu m = 0 ; có vô số nghiệm \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x \in R}\\{y = \dfrac{{m + 1 - m{\rm{x}}}}{m}}\end{array}} \right.\) nếu m ≠ 0.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan