Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 3.37 trang 64 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 3.37 trang 64 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bằng định thức, hãy giải các hệ phương trình sau :

a. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{3x + 2y =  - 7}\\{5x - 3y = 1}\end{array}} \right.\)

b. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{\sqrt 2 x + 4y = 1}\\{2x + 4\sqrt 2 y = 5}\end{array}} \right.\)

Giải:

a. Ta có:

\(D = \left| {\begin{array}{*{20}{c}}3&2\\5&{ - 3}\end{array}} \right| =  - 19\);

\({D_x} = \left| {\begin{array}{*{20}{c}}{ - 7}&2\\1&{ - 3}\end{array}} \right| = 19\);

\({D_y} = \left| {\begin{array}{*{20}{c}}3&{ - 7}\\5&1\end{array}} \right| = 38\)

Do đó \(x = \dfrac{{{{\rm{D}}_x}}}{D} =  - 1;y = \dfrac{{{{\rm{D}}_y}}}{D} = \dfrac{{38}}{{ - 19}} =  - 2\)

Hệ phương trình có nghiệm duy nhất \((x ; y) = (-1 ; -2)\)

b. Hệ vô nghiệm.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan