Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 3.41 trang 64 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 3.41 trang 64 SBT Đại số 10 Nâng cao.

Giải các hệ phương trình:

a. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{\dfrac{6}{x} + \dfrac{5}{y} = 3}\\{\dfrac{9}{x} - \dfrac{{10}}{y} = 1}\end{array}} \right.\)

b. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{\dfrac{6}{{x - 2y}} + \dfrac{2}{{x + 2y}} = 3}\\{\dfrac{3}{{x - 2y}} + \dfrac{4}{{x + 2y}} =  - 1}\end{array}} \right.\)

Giải:

Đặt \(\dfrac{1}{x} = u;\dfrac{1}{y} = v,\) hệ đã cho trở thành \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{6u + 5v = 3}\\{9u - 10v = 1}\end{array}} \right.\)

Hệ này có nghiệm duy nhất \(\left( {u;v} \right) = \left( {\dfrac{1}{3};\dfrac{1}{5}} \right)\)

Từ đó nghiệm của hệ phương trình này đã cho: \(\left( {{\rm{x}};y} \right) = \left( {3;5} \right).\)

b. \(\left( {{\rm{x}};y} \right) = \left( {\dfrac{3}{{70}};\dfrac{{ - 87}}{{140}}} \right)\).

Gợi ý. Đặt \(\dfrac{1}{{x - 2y}} = u;\dfrac{1}{{x + 2y}} = v.\)

Loigiaihay.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan