Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 3.4 trang 58 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
3 trên 4 phiếu

Giải bài tập Câu 3.4 trang 58 SBT Đại số 10 Nâng cao

Trong các phép biến đổi sau, phép biến đổi nào cho ta phương trình tương đương, phép biến đổi nào không cho ta phương trình tương đương ?

a. Lược bỏ số hạng \(\frac{7}{{x - 1}}\)  ở cả hai vế của phương trình

\({x^2} + 1 + \frac{7}{{x - 1}} = 2x + \frac{7}{{x - 1}}\)

b. Lược bỏ số hạng \(\frac{5}{{x - 2}}\) ở cả hai vế của phương trình

\({x^2} + 1 + \frac{5}{{x - 2}} = 2x + \frac{5}{{x - 2}}\)

c. Thay thế \({\left( {\sqrt {2x - 1} } \right)^2}\) bởi 2x – 1 trong phương trình

\({\left( {\sqrt {2x - 1} } \right)^2} = 3x + 2\)

d. Chia cả hai vế của phương trình \(x + 3 = {x^2} + 3\) cho x

e. Nhân cả hai vế của phương trình \(\frac{{{x^2} + 1}}{x} = 2 + \frac{1}{x}\) với x.

Giải:

a. Không ;

b. Có ;

c. Không ;

d. Không ;

e. Không.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan