Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 3.46 trang 65 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 3.46 trang 65 SBT Đại số 10 Nâng cao.

Giải các hệ phương trình bậc nhất ba ẩn :

a. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x + y = 25}\\{y + z = 30}\\{z + x = 29}\end{array}} \right.\)

b. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{2x + y + 3z = 2}\\{ - x + 4y - 6z = 5}\\{5x - y + 3z =  - 5}\end{array}} \right.\)

Giải:

a. \(\left( {{{x}};y;z} \right) = \left( {12;13;17} \right).\) Gợi ý. Cộng vế với vế của ba phương trình trong hệ, dẫn đến

\(x + y + {\rm{z}} = 42.\)

Từ đó dễ dàng suy ra \(x = 12 ; y = 13 ; z = 17.\)

b. \(\left( {{\rm{x}};y;z} \right) = \left( { - 1;2;\dfrac{2}{3}} \right).\)

Gợi ý.

\(\eqalign{& \left\{ {\matrix{{2{\rm{x}} + y + 3{\rm{z}} = 2} \cr { - x + 4y - 6{\rm{z}} = 5} \cr {5{\rm{x}} - y + 3{\rm{z}} = - 5} \cr} } \right. \cr & \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{{ - x + 4y - 6{\rm{z}} = 5} \cr { - 3{\rm{x}} + 2y = 7} \cr {8y = 16} \cr} } \right. \cr & \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{{z = {2 \over 3}} \cr {x = - 1} \cr {y = 2} \cr} } \right. \cr} \)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan