Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 4 Unit 15 Trang 130 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Complete the sentences with yet or already

Complete the sentences with yet or already

Hoàn thành câu với yet hoặc already 

a) I’ve started learning Computer but I haven’t leaned very much_________ .

b) I’m still trying to finish my homework. I’ve _____ been at it for hours.

c) The children are still watching TV. They haven’t been to bed________

d) We offer to help Tim with the bike but he has_________ mended it.

e) Ba hasn’t gone to school________ . He is still having breakfast.

f) We have_______ seen Titanic and we don’t want to see it again.

g) Hoa posted her letter last week but her family hasn’t got it_________ .

h) Is Shannon still here?

No, she has _____ left.

i) Have you finished your homework________ or are you still working on it?

Well, I’ve________ finished it.

Hướng dẫn giải 

a. I’ve started learning computer but I haven’t learned very much yet.

b. I’m still trying to finish my homework. I’ve already been at it for hours.

c. The children are still watching TV. They haven’t been to bed yet.

d. We offer to help Tim with the bike but he has already mended it.

e. Ba hasn’t gone to school yet. He is still having breakfast.

f. We have already seen Titanic and we don’t want to see it again.

g. Hoa posted her letter last week but he family hasn’t got it yet.

h. Is Shannon still here? – No, she has already left.

i. Have you finished your homework yet or are you still working on it?

   Well, I’ve already finished it.

 


Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan