Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 4.36 trang 108 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 4.36 trang 108 SBT Đại số 10 Nâng cao.

Giải các hệ bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số :

a. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{3{x} + \dfrac{3}{5} < x + 2}\\{\dfrac{{6{x} - 3}}{2} < 2{x} + 1}\end{array}} \right.\)

b. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{\dfrac{{4{x} + 5}}{6} < x - 3}\\{2{x} + 3 > \dfrac{{7{x} - 4}}{3}}\end{array}} \right.\)

Giải:

a. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{3{x} + \dfrac{3}{5} < x + 2}\\{\dfrac{{6{x} - 3}}{2} < 2{x} + 1}\end{array}} \right. \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{2{x} < \dfrac{7}{5}}\\{x < 1 + \dfrac{3}{2}}\end{array}} \right.\)

\(\Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x < \dfrac{7}{{10}}}\\{x < \dfrac{5}{2}}\end{array}} \right. \Leftrightarrow {x} < \dfrac{7}{{10}}\)

Biểu diễn tập nghiệm \(S = \left( { - \infty ;\dfrac{7}{{10}}} \right)\) trên trục số (phần không bị gạch)

b. \(S = \left( {\dfrac{{23}}{2};13} \right)\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan