Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 4.44 trang 109 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 4.44 trang 109 SBT Đại số 10 Nâng cao.

Giải các bất phương trình sau :

a. \(\left( { - \sqrt 2 x + 2} \right)\left( {{x} + 1} \right)\left( {2{x} - 3} \right) > 0\)

b. \(\dfrac{{ - 4{x} + 1}}{{3{x} + 1}} \le  - 3\)

Giải:

a. Tập nghiệm \(S = \left( { - \infty ; - 1} \right) \cup \left( {\sqrt 2 ;\dfrac{3}{2}} \right)\)

b. Biến đổi bất phương trình về dạng \(\dfrac{{5{x} + 4}}{{3{x} + 1}} \le 0\)

Tập nghiệm \(S = \left[ { - \dfrac{4}{5}; - \dfrac{1}{3}} \right).\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan