Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 4.50 trang 110 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 4.50 trang 110 SBT Đại số 10 Nâng cao

Xác định tên miền nghiệm của hệ bất phương trình

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{\left| {x - 1} \right| < 1}\\{\left| {y + 1} \right| \le 2}\end{array}} \right.\)

Giải:

Ta có:

\(\eqalign{& \left\{ {\matrix{{\left| {x - 1} \right| < 1} \cr {\left| {y + 1} \right| \le 2} \cr} } \right. \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{{ - 1 < x - 1 < 1} \cr { - 2 \le y + 1 \le 2} \cr} } \right. \cr & \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{{0 < x < 2} \cr { - 3 \le y \le 1.} \cr} } \right. \cr} \)

Miền nghiệm là miền hình chữ nhật DABC (không kể hai cạnh AB và Cd) ở hình 4.11.

 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan