Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 4.62 trang 113 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 4.62 trang 113 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải các bất phương trình:

a.\(\left( {x - 1} \right)\sqrt {{x^2} - x - 2}  \ge 0\)

b.\(\dfrac{{\sqrt { - {x^2} + x + 6} }}{{2{ {x + 5}}}} \ge \dfrac{{\sqrt { - {x^2} + x + 6} }}{{x - 4}}.\)

Giải:

a. Nhận xét \(x = -1\) và \(x = 2\) là nghiệm của phương trình \({x^2} - x - 2 = 0.\)

Nếu \(x ≠ -1\) và \(x ≠ 2\) thì bất phương trình tương đương với hệ

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x - 1 \ge 0}\\{{x^2} - x - 2 > 0}\end{array}} \right. \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x \ge 1}\\{x <  - 1\,\,\,hoặc\,\,\,x > 2.}\end{array}} \right.\)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là:

\(S = \left[ {2; + \infty } \right) \cup \left\{ { - 1} \right\}.\)

b. \(T = \left[ { - 2;3} \right].\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan