Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 4.95 trang 118 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 4.95 trang 118 SBT Đại số 10 Nâng cao

Tìm các giá trị của x thỏa mãn hệ bất phương trình :

a. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{2{x^2} + 9x + 9 > 0}\\{5{x^2} - 7x - 3 \le 0}\end{array}} \right.\)

b. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{3{x^2} + 11x - 4 \le 0}\\{{x^2} - 8x - 20 \le 0}\end{array}} \right.\)

c. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{2\left( {x - 1} \right) - 3\left( {x - 4} \right) > x + 5}\\{\dfrac{{3x - 4}}{{{x^2} + 4x + 4}} \ge 0}\end{array}} \right.\)

d. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{\dfrac{{3{x^2} - 7x + 8}}{{{x^2} + 1}} > 1}\\{\dfrac{{3{x^2} - 7x + 8}}{{{x^2} + 1}} \le 2.}\end{array}} \right.\)

Giải:

a. \(x \in \left[ {\dfrac{{7 - \sqrt {109} }}{{10}};\dfrac{{7 + \sqrt {109} }}{{10}}} \right];\)

b. \(x \in \left[ { - 2;\dfrac{1}{3}} \right]\)

c. \(x \in \left[ {\dfrac{4}{3};\dfrac{5}{2}} \right)\)

d. \(x \in \left[ {1;6} \right]\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan