Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 4.98 trang 118 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 4.98 trang 118 SBT Đại số 10 Nâng cao

Xét dấu các biểu thức sau :

a. \(\dfrac{{7x - 4}}{{8x + 5}} - 2\)

b. \(\dfrac{{{x^2} - 5x + 4}}{{{x^2} + 5x + 4}}\)

c. \(\dfrac{{15{x^2} - 7x - 2}}{{6{x^2} - x + 5}}\)

d. \(\dfrac{{{x^4} - 17{x^2} + 60}}{{x\left( {{x^2} - 8x + 5} \right)}}\)

Giải:

a. Nếu đặt \(f\left( x \right) = \dfrac{{7x - 4}}{{8x + 5}} - 2\) thì

\(\begin{array}{l}f\left( x \right) > 0 \Leftrightarrow x \in \left( { - \dfrac{{14}}{9}; - \dfrac{5}{8}} \right)\\f\left( x \right) < 0 \Leftrightarrow x \in \left( { - \infty ; - \dfrac{{14}}{9}} \right) \cup \left( { - \dfrac{5}{8}; + \infty } \right).\end{array}\)

b. Nếu đặt \(g\left( x \right) = \dfrac{{{x^2} - 5x + 4}}{{{x^2} + 5x + 4}}\) thì

\(\begin{array}{l}g\left( x \right) < 0 \Leftrightarrow x \in \left( { - 4; - 1} \right) \cup \left( {1;4} \right)\\g\left( x \right) > 0 \Leftrightarrow x \in \left( { - \infty ; - 4} \right) \cup \left( { - 1;1} \right) \cup \left( {4; + \infty } \right).\end{array}\)

c. Nếu đặt \(h\left( x \right) = \dfrac{{15{x^2} - 7x - 2}}{{6{x^2} - x + 5}}\) thì

\(\begin{array}{l}h\left( x \right) > 0 \Leftrightarrow x \in \left( { - \infty ; - \dfrac{1}{5}} \right) \cup \left( {\dfrac{2}{3}; + \infty } \right)\\h\left( x \right) < 0 \Leftrightarrow x \in \left( { - \dfrac{1}{5};\dfrac{2}{3}} \right).\end{array}\)

d. Nếu đặt \(p\left( x \right) = \dfrac{{{x^4} - 17{x^2} + 60}}{{x\left( {{x^2} - 8x + 5} \right)}}\) thì \(p(x) > 0\) khi và chỉ khi

\(x \in \left( { - \sqrt {12} , - \sqrt 5 } \right) \cup \left( {0;4 - \sqrt {11} } \right)\)\( \cup \left( {\sqrt 5 ;\sqrt {12} } \right)\)\( \cup \left( {4 + \sqrt {11} ; + \infty } \right).\)

\(p(x) < 0\) khi và chỉ khi

\(x \in \left( { - \infty ; - \sqrt {12} } \right) \cup \left( { - \sqrt 5 ;0} \right)\)\( \cup \left( {4 - \sqrt {11} ;\sqrt 5 } \right) \cup \left( {\sqrt {12} ;4 + \sqrt {11} } \right).\) 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan