Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 5.4 trang 175 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Giải bài tập Câu 5.4 trang 175 SBT Đại số 10 Nâng cao

Doanh thu của 19 công ti trong năm vừa qua được cho như sau (đơn vị : triệu đồng).

a. Lập bảng phân bố tần số - tần suất ghép lớp, sử dụng sáu lớp [15 000 ; 16 000) ; [16 000 ; 17 000), …, [20 000 ; 21 000).

b. Vẽ biểu đồ tần số hình cột ;

c. Vẽ đường gấp khúc tần số.

Giải:

Lớp

Giá trị đại diện

Tần số

Tần suất (%)

\(\left[ {15000;16000} \right)\)

15 500

1

5,26

\(\left[ {16000;17000} \right)\)

16 500

3

15,79

\(\left[ {17000;18000} \right)\)

17 500

5

26,32

\(\left[ {18000;19000} \right)\)

18 500

7

36,84

\(\left[ {19000;20000} \right)\)

19 500

2

10,53

\(\left[ {20000;21000} \right)\)

20 500

1

5,26

 b. Biểu đồ tần số hình cột (h.5.5)

c. Đường gấp khúc tần số (h.5.6)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan