Câu 7 Unit 6 Trang 56 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
3.1 trên 9 phiếu

Gerund or infinitive? Complete the sentences. Use the correct form of the verbs in brackets.

Gerund or infinitive? Complete the sentences. Use the correct form of the verbs in brackets.

V-ing hay to V? Hoàn thành các câu sau sử dụng dạng đúng của từ.

a) Hoa wants (go)___________ to West Lake Water Park this Sunday.

b) Nam doesn't think so. He thinks of (watch)_______ a soccer match on TV.

c) After (do}____________ her homework, Lan usually listens to the plays on the radio.

d) Ba likes sports, especially (play)_______ soccer and (swim)________.

e) Nga sometimes has to go to school very early (do)_________her class duties.

f) The Y&Y members raise funds by (collect)_______________ used paper and bottles and broken glasses.

g) They hope (help)___________ other people with their small projects.

Hướng dẫn giải 

a. to go                e. to do
b. watching             f. collecting
c. doing                g. to help
d. playing swimming

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.

Bài viết liên quan