Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 7 Unit 6 Trang 56 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
3.3 trên 11 phiếu

Gerund or infinitive? Complete the sentences. Use the correct form of the verbs in brackets.

Gerund or infinitive? Complete the sentences. Use the correct form of the verbs in brackets.

V-ing hay to V? Hoàn thành các câu sau sử dụng dạng đúng của từ.

a) Hoa wants (go)___________ to West Lake Water Park this Sunday.

b) Nam doesn't think so. He thinks of (watch)_______ a soccer match on TV.

c) After (do}____________ her homework, Lan usually listens to the plays on the radio.

d) Ba likes sports, especially (play)_______ soccer and (swim)________.

e) Nga sometimes has to go to school very early (do)_________her class duties.

f) The Y&Y members raise funds by (collect)_______________ used paper and bottles and broken glasses.

g) They hope (help)___________ other people with their small projects.

Hướng dẫn giải 

a. to go                e. to do
b. watching             f. collecting
c. doing                g. to help
d. playing swimming

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan