Câu 8 Unit 10 Trang 90 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

Rewrite the sentences using the adjective + to-infinitive.

Rewrite the sentences using the adjective + to-infinitive.

Viết lại câu sử dụng cấu trúc tính từ + to V.

a) I passed all the exams. I am happy.

I am happy to pass all the exams.

b) We are going to clean the environment. We are ready.

We are ___________________________________________________ .

c) Keeping people from littering is very difficult.

It is _____________________________________________________ .

d) They hear about the plan to collect the used boxes. They are surprised.

They are___________________________________________________ .

e) Being able to live in a clean environment is lucky.

It is_______________________________________________________ .

f) She must empty the kitchen garbage. She is not pleased.

She is _____________________________________________________ .

 Hướng dẫn giải 

a) I am happy to pass all the exams.

b) We are read to clean the environment.

c) It is very difficult to keep people from littering.

d) They are surprised to hear about the plan collect the used boxes.

e) It is lucky to be able to live in clean environment.

f) She is not pleased to empty the kitchen garbage.

 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan