Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 8 Unit 9 Trang 82 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Use going or will with a suitabỉe word from the box to complete the sentences.

Use going or will with a suitabỉe word from the box to complete the sentences.

Sử dụng going hoặc will với 1 từ thích hợp trong bảng để hoàn thành câu.

answer open not be buy be
have be get see  

Example: Will you answer the phone, please?

a) Sorry to keep you waiting. I ________

b) I ________ a party next week. Would you like to come?

c) Nguyen  ________ a dentist.          

d) ________ you________ the door, please?

e) ________ you________ me a cup of coffee, Sinh?

f) Mom ________ a new dress this aítemoon.

g) I ________ ready in a minute.

h) ________  you ________ a movie this weekend?

Hướng dẫn giải

a. Sorry to keep you waiting. I won’t be long.

b. I am going to have a party next week. Would you like to come?

c. Nguyen is going to be a dentist.

d. Will you open the window, please?

e. Will you get me a cup of coffee, Sinh?

f. Mom is going to buy a new dress this afternoon.

g. I will be ready in a minute.

h. Are you going to see a movie this afternoon?


 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan