Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 9 Unit 8 Trang 75 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Read the passage and fill in each gap with a suitable word or phrase. Circle A, B, c or D.

Read the passage and fill in each gap with a suitable word or phrase. Circle A, B, c or D.

Đọc đoạn văn và điền 1 từ thích hợp. Chọn đáp án A, B, C hoặc D

As you continue driving away from town, the houses become further and (1)________ apart, and the main road becomes a dirt road that leads into the hills, (2)________ the family farms used to be. This road goes almost straight up a very steep hill. At (3)________ top the land levels out for the next several kilometers, but (4)________ aren’t many houses in these areas. The town that was originally mostly íamily fanns has (5)___________ a community of mostly professional people who come back here at (6)__________ but spend their days at their jobs in the larger nearby towns. (7)________ of the farms still exist, but very few are actual working farms because (8)________the increasing property tax rate that has íorced many of thẹ natives to sell out and leave. The road going past the temple used to be so narrow (9)________if you were driving and met a car coming in the opposite direction, one car (10)________to mo ve way out to the side to let the other car pass. In recent years most of the roads have been (11)________to accommodate two cars passing at the same time, but although the dirt roads are well maintained, mud season is still a yearly problem (12)________has to struggle through. When dirt roads begin to thaw in the spring, entire parts of the roads (13)________to mud, with ruts that are sometimes as much as a foot (1.4)________. At times parts of the road completely give way and the roads are impassable (15)________days or weeks. It’s just one of the interesting things of living close to nature. 

1. A. more B. further C. farther D. long
2. A. where B. which C. that D. how
3 A. very B. a C. the D. that
4. A. which B. where C. that D. there
5. A. be B. become C. tum D.change
6. A. night B. day C. rnoming D. afternoon
7. A. Every B. A few C. Some D. Number of
8. A. that B. of C.it D. its
9. A. that B. as C. even D. why
10. A. had B. must C. better D. was

Hướng dẫn giải 

1. B 2. A 3. C 4. D 5. B
6. A 7. C 8. B 9. A 10. A
11. D 12. C 13. B 14. A 15. C

Hướng dẫn giải 

Bước đầu tiên trong việc tìm kiếm địa điểm của bạn ở nước này là biết bạn muốn gì Bạn cần bao nhiêu acre? Bạn sẽ chỉ muốn một đàn gà và một khu vườn nhỏ, hoặc bạn đang nghiêng về phía vài con bò và một con ngựa? Quyết định bạn muốn nuôi loại gia súc nào và có ý tưởng tốt về tài sản bạn cần. Bạn có muốn một nơi mà đã có một bam, cửa hàng, nhà kho gà và một ngôi nhà? Nếu ngân sách của bạn cho phép, sẽ là tốt đẹp nếu có được một địa điểm đã có. Bạn có thể nâng cấp và cải tiến theo sở thích của bạn như là tiền bạc và thời gian cho phép. Nếu bạn chỉ có thể mua đất, bạn vẫn phải đặt một chân về phía trước nơi bạn muốn đi.

Nhiều người chỉ mua đất, sau đó quyết định sống trong một ngôi nhà di động cũ hơn trong khi họ đang lên kế hoạch và chuẩn bị cho sự phát triển của đất nước họ. Đây là một cách khá tốn kém để bắt đầu. Nếu bạn có tiền để mua một nơi ở đất nước đã được thành lập và có mọi thứ bạn cần, thì đó cũng là điều tuyệt vời. Vấn đề là - cho dù bạn bắt đầu một cách lớn hay bắt đầu một cách nhỏ - bạn đã thực hiện một bước tiến lớn và chào mừng đến với đất nước sống!

Bottom line: biết những gì bạn muốn trước khi bạn bắt đầu tìm kiếm. Bắt đầu với một giấc mơ và phát triển nó với yêu cầu ngân sách và triển vọng thực tế.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan