Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Communication Unit 3 lớp 7 Global Success - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Communication Unit 3 Tiếng Anh 7 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống trang 32. 2. Work in pairs. Make similar conversations

Everyday English

Giving compliments (Đưa ra lời khen ngợi)

1. Listen and read the dialogue between Lan and Mark. Pay attention to the highlighted parts trang 32 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Nghe và đọc đoạn hội thoại giữa Lan và Mark. Chú ý vào những phần được làm nổi bật.)

Lan: What did you do to help your community last summer, Mark? 

(Bạn đã làm gì để giúp đỡ cộng đồng của mình vào mùa hè năm ngoái, Mark?)

Mark: We planted some trees in the schoolyard and picked up a lot of rubbish along the nearby roads. 

(Chúng tôi đã trồng một số cây trong sân trường và nhặt rất nhiều rác dọc theo những con đường gần đó.)

Lan: Sounds like great work! We collected books and warm clothes for our friends in the mountainous areas. 

(Nghe có vẻ là một công việc tuyệt vời! Chúng tôi đã quyên góp sách và quần áo ấm cho các bạn ở miền núi.)

Mark: Wonderful! 

(Thật tuyệt!)

2. Work in pairs. Make similar conversations trang 32 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Làm việc theo cặp. Làm đoạn hội thoại tương tự.)

1. Mi helped lonely elderly people.

(Mi đã giúp đỡ người già neo đơn.)

2. Tom and his friends cleaned and decorated parts of their neighbourhood.

(Tom và bạn bè của cậu ấy dọn dẹp và trang trí các khu vực trong khu phố của họ.)

Lời giải: 

A: What did you do to help community last summer, Mi?

Mi: I helped lonely people and read books to them

A: Sound a great work

Hướng dẫn dịch:

A: Bạn đã làm gì để giúp đỡ cộng đồng vào mùa hè năm ngoái, Mi?

Mi: Tôi đã giúp những người cô đơn và đọc sách cho họ nghe

A: Có vẻ đó là một công việc tuyệt vời

Changing our neighbourhood

(Việc thay đổi trong khu phố của chúng tôi)

3. Work in pairs. Read the poster about the volunteer activities for teenagers at Lending Hand. Write the project number (1-3) next to its benefit (A - E) trang 33 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Làm việc theo cặp. Đọc tờ áp phích về các hoạt động tình nguyện dành cho thanh thiếu niên trong chương trình Lending Hand. Viết số của dự án 1-3 bên cạnh lợi ích của nó A-E.)

WELCOME TO LENDING HAND

(Chào mừng đến với Lending Hand)

Here are some activities you can do when you join our projects:

(Dưới đây là một số hoạt động bạn có thể làm khi tham gia các dự án của chúng tôi)

1. Protect the environment: (Bảo vệ môi trường)

- You can plant trees in your environment. (Bạn có thể trồng cây trong môi trường của bạn.)

- You can join clean-up activities. (Bạn có thể tham gia các hoạt động dọn dẹp.)

2. Help street children: (Giúp đỡ trẻ em đường phố)

- You can donate food and clothes. (Bạn có thể quyên góp thực phẩm và quần áo.)

- You can teach street children to read and write. (Bạn có thể dạy trẻ em đường phố đọc và viết.)

3. Help old people: (Giúp đỡ người già)

You can sing and dance with the elderly in a nursing home.

(Bạn có thể hát và nhảy với những người già trong viện dưỡng lão.)

Benefits

_________ A. making the elderly less lonely.

_________ B. making the neighbourhood greener

_________ C. helping feed children

_________ D. helping children have a better future

_________ E. making the neighbourhood cleaner

Lời giải:

       1 - B, E                2 - C, D               3 - A         

3 - A. making the elderly less lonely. (làm người già bớt cô đơn)

1 - B. making the neighbourhood greener (làm cho khu phố xanh hơn)

2 - C. helping feed children (giúp cho trẻ ăn)

2 - D. helping children have a better future (giúp trẻ có một tương lai tốt hơn)

1 - E. making the neighbourhood cleaner (làm cho khu phố sạch hơn)

4. Work in pairs. Ask and answer which activities in 3 you want to join. Give reasons trang 33 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời về hoạt động trong phần 3 mà bạn muốn tham gia.)

Example: (Ví dụ)

Minh: Which activity do you want to join?

(Bạn muốn tham gia hoạt động nào?)

Lan: I want to join some clean-up activities.

(Tôi muốn tham gia một số hoạt động dọn dẹp.)

Minh: Why do you want to join these activities?

(Tại sao bạn muốn tham gia các hoạt động này?)

Lan: Because they make the neighbourhood cleaner.

(Vì họ làm cho khu phố sạch hơn.)

Lời giải: 

Minh: Which activity do you want to join? 

(Bạn muốn tham gia hoạt động nào?)

Nga: I want to join some help street children activities. 

(Tôi muốn tham gia một số hoạt động giúp đỡ trẻ em đường phố.)

Minh: Why do you want to join these activities? 

(Tại sao bạn muốn tham gia những hoạt động này?)

Nga: Because they help feed chidldren and help them have a better future. 

(Bởi vì chúng giúp tôi chăm sóc và giúp đỡ trẻ em có một tương lai tốt hơn.)

5. Work in groups. Discuss which activity each member of your group chooses and the benefit(s) of the activity. Present your group's answers to the class  trang 33 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Làm việc nhóm. Thảo luận việc mà mỗi thành viên trong nhóm đã chọn và lợi ích của các hoạt động đó. Trình bày câu trả lời của nhóm trước lớp.)

Example: Mai wants to donate food to street children because this helps feed them. Lan wants to join clean-up activities because these activities make our neighbourhood cleaner...

(Ví dụ: Mai muốn quyên góp thức ăn cho trẻ em đường phố vì điều này giúp cho bọn trẻ thức ăn. Lan muốn tham gia các hoạt động dọn dẹp vì những hoạt động này làm cho khu phố của chúng tôi sạch hơn ...)

Lời giải: 

Mai Anh wants to join help street children activities because it will help children to have brighter future. I want to join in clean up activities because it will make our neighborhood cleaner.

Hướng dẫn dịch:

Mai Anh muốn tham gia các hoạt động giúp đỡ trẻ em đường phố vì nó sẽ giúp các em có tương lai tươi sáng hơn. Tôi muốn tham gia vào các hoạt động dọn dẹp vì nó sẽ làm cho khu phố của chúng tôi sạch sẽ hơn.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan