Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Skills 1 Unit 3 lớp 7 Global Success - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Skills 1 Unit 3 Tiếng Anh 7 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống trang 34. 2. Read the passage and match the highlighted words with their meanings

Reading

1. Work in pairs. Circle the activities you would like to do at your school trang 34 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Làm việc theo nhóm. Khoanh tròn hoạt động bạn thích làm ở trường.)

A. growing vegetables in the school garden (trồng rau trong vườn trường)

B. tutoring other students (dạy kèm các học sinh khác)

C. collecting books for the school library (sưu tầm sách cho thư viện trường)

Lời giải: 

Đáp án- B 

2. Read the passage and match the highlighted words with their meanings trang 34 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Đọc đoạn văn và nối những từ được đánh dấu với nghĩa của chúng.)

1. give                    2. give and receive            3. every month                4. pleased                         5. teach

Bright Future school has many community activities for students. The school believes that a good way for students to develop themselves is through community service. All students can join any of these different projects:

Tutoring: Upper grade students tutor lower grade students.

- Postcard-to-Help: Students make and sell postcards to raise money for local children.

- Visit-to-Read: Students visit a nursing home monthly and read books to the elderly.

- Garden-to-Give: Students grow vegetables and donate them to local schools.

- Paper-Plant-Exchange: Students collect paper and exchange it for plants. They then look after the plants in their school garden.

Students learn that they can help people and the world around them when they do community service. They feel useful and proud because they do good things.

Lời giải: 

1. give (cho đi) – donate (quyên góp)

2. give and recieve (cho và nhận) – exchange (trao đổi)

3. every month (mỗi tháng) – monthly (hàng tháng)

4. pleased (hài lòng) – proud (tự hào)

5.  teach (dạy) – tutor (hướng dẫn)

3. Read the passage again and tick (✓) T (True) or F (False) trang 34 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Đọc lại đoạn văn và chọn () T (Đúng) hoặc F (Sai).)

 

  T

  F 

1. Community service allows students to develop themselves.    

 

 

2. Each student can join only one project.

 

 

3. They tutor younger students.

 

 

4. Local children receive postcards from the Postcards-to-Help project.

 

 

5. Students receive plants when they give paper.

 

 

Lời giải:

        1-T      

     2-F

     2-T

        4-F

     5-T

 

Hướng dẫn dịch:

1. Hoạt động cộng đồng giúp học sinh phát triển bản thân

2. Mỗi học sinh chỉ được tham gia một dự án

3. Học dạy các học sinh nhỏ tuổi hơn

4. Trẻ em địa phương nhận thiệp từ dự án Postcarf- to- Help

5. Học sinh nhận cây khi họ đưa giấy.

Speaking

4. Work in pairs. Read about these students. Write the names of the projects you think they should join in the Projects column trang 34 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Làm việc theo cặp. Đọc về những học sinh này. Viết tên của những dự án mà em nghĩ họ nên tham gia vào cột Dự án.)

A. Tutoring (Dạy kèm)                 

B. Postcard-to-Help (Bưu thiếp giúp đỡ)                 

C. Visit-to-Read (Thăm hỏi và đọc sách)               

D. Garden-to-Give (Khu vườn cho đi)

E. Paper-Plant-Exchange (Trao đổi cây xanh và giấy)

 

 

  Projects

1. Nick likes reading books. He has a very nice voice, and he is also patient.

 

2. Ann is very good at maths and literature. She also loves children.

 

3. Minh loves collecting and making postcards.

 

4. Mark loves nature. He likes watching programmes about plants. He also likes being outdoors.

 

5. Tome likes collecting newspapers.

 

Lời giải:

 

  Projects (Dự án)

1. Nick likes reading books. He has a very nice voice, and he is also patient.

(Nick thích đọc sách. Anh ấy có một giọng nói rất hay, và anh ấy cũng rất kiên nhẫn.)

C

2. Ann is very good at maths and literature. She also loves children.

(Ann rất giỏi toán và văn. Cô ấy cũng rất yêu trẻ con.)

A

3. Minh loves collecting and making postcards.

(Minh rất thích sưu tầm và làm bưu thiếp.)

B

4. Mark loves nature. He likes watching programmes about plants. He also likes being outdoors.

(Mark yêu thiên nhiên. Anh ấy thích xem các chương trình về thực vật. Anh ấy cũng thích ở ngoài trời.)

D

5. Tom likes collecting newspapers.

(Tom thích sưu tầm báo chí.)

E

5. Work in groups. Discuss which project in 4 you would like to join, and why. Report your group’s answer to the class trang 34 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Làm việc theo nhóm. Thảo luận về dự án bạn muốn tham gia ở bài 4 và giải thích. Báo cáo lại câu trả lời của nhóm bạn cho cả lớp.)

Example: Lan will you join the Tutoring project because she is good at maths and English. She also loves children.

(Ví dụ: Lan sẽ tham gia dự án Gia sư vì bạn ấy giỏi toán và tiếng Anh. Cô ấy cũng rất yêu trẻ con.)

Lời giải: 

I want to join Visit- to- Read because I want to read interesting books to other people

Hướng dẫn dịch:

Tớ muốn tham gia hoạt động Visit to Read vì tớ muốn đọc những quyển sách thú vị với người khác

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan