Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Getting started Unit 3 lớp 7 Global Success - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Getting started Unit 3 Tiếng Anh 7 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống trang 28. 3. Complete the phrases under the pictures with the verbs below.

Sounds like great work!

(Nghe có vẻ là công việc hay đó!)

1. Listen and read trang 28 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Nghe và đọc.)

Minh: Hi, Tom. Are you back in Ha Noi?

Tom: Yes, I came back yesterday. Can we meet up this Sunday morning? I bought you a board game.

Minh: Sure, I can’t wait! But our Green School Club will have some community activities on that morning.

Tom: What activities does your club do?

Minh: Well, we pick up litter around our school and plant vegetables in our school garden.

Tom: School gardening? That’s fantastic!

Minh: Yes. We donate the vegetables to a nursing home. Does your school have anu activities like these?

Tom: Yes. We donate books to homeless children. We also have English classes. Last summer, we taught English to 30 kids in the area.

Minh: Sounds like great work!

Tom: Thanks.

Minh: … So, let’s meet in the afternoon then.

Lời giải: 

Hướng dẫn dịch:

Minh: Chào Tom. Cậu có quay trở lại Hà Nội không?

Tom: Có,  tớ có trở lại ngày hôm qua. Chúng ta có thể gặp nhau vào sáng Chủ Nhật không? Tớ mua một bộ đồ chơi

Minh: Chắc chắn rồi, tớ không thể đợi được nữa. Nhưng cậu lạc bộ Mái trường Xanh của tớ sẽ có một số hoạt động cộng đồng vào sáng hôm đấy.

Tom: Hoạt động của câu lạc bộ của bạn là gì vậy?

Minh: À, chúng tớ nhặt rác xung quanh trường và trồng cây ở vười trường

Tom: Ở vườn  trường? Thật tuyệt vời!

Minh: Ừ, chúng tớ quyên góp rau đến viện dưỡng lão. Trường của bạn có hoạt động nào như thế không?

Tom:  Ừ, chúng tớ quyên góp sách cho các trẻ em vô gia cư. Chúng tớ còn có các lớp tiếng anh nữa. Mùa hè năm ngoài, chúng tớ đã dạy tiếng anh cho 30 đứa trẻ trong khu

Minh: Nghe tuyệt vời quá

Tom: Cảm ơn.

Minh: Vì vậy, hãy gặp vào buổi chiều nhé.

2. Read the conversation again and tick (✓) the appropriate box trang 29 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Đọc lại đoạn hội thoại và đánh dấu ✓ vào ô đúng.)

Community activity

Minh’s club

Tom’s club

1. picking up litter

 

 

2. planting vegetables

 

 

3. donating books

 

 

4. donating vegetables

 

 

5. teaching English

 

 

Lời giải:

Community activity

(Hoạt động cộng đồng)

Minh’s club

(câu lạc bộ của Minh)

Tom’s club

(câu lạc bộ của Tom)

1. picking up litter

(nhặt rác)

 

  

2. planting vegetables

(trồng rau)

 

 

3. donating books

(quyên góp sách)

 

 

4. donating vegetables

(quyên góp rau)

 

 

5. teaching English

(dạy tiếng Anh)

 

 

3. Complete the phrases under the pictures with the verbs below trang 29 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Hoàn thành cụm từ bên dưới bức tranh với động từ bên dưới.)

pick up                          clean                           doante                         recycle                       help

 

Lời giải:

1. pick up litter (nhặt rác)

2. help homeless children (giúp đỡ trẻ vô gia cư)

3. recycle plastic bottles (tái chế chai nhựa)

4. donate clothes (quyên góp quần áo)

5. clean the playground (dọn dẹp khu vui chơi)

4. Complete the sentences with the correct words or phrases below trang 29 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Hoàn thành câu với từ hoặc cụm từ đúng ở bên dưới.)

old people                   homeless children                    planted                        litter                  taught

1. We collected clothes and gave them to___________.

2. Those students picked up all the _________ on the street.

3. We helped ________ in the nursing home last Sunday.

4. The club members __________ maths to primary students during school holidays.

5. We _______ a lot of trees in the park last summer.

Lời giải:

  1-homeless children     

   2-litter

     3-old people

  4-taught

   5-planted

 

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng tớ thu gom quần áo và tặng chúng cho trẻ em mồ côi

2. Những học sinh này nhặt rác ở trên phố

3. Chúng tớ giúp đỡ người già ở viện dưỡng lão vào chủ nhật tuần trước

4. Thành viên của câu lạc bộ dạy toàn cho học sinh tiểu học trong suốt kì nghỉ ở trường

5. Chúng tớ trồng rất nhiều cây ở công viên vào mùa hè năm ngoái

5. Work in two teams. Team A provides cue word. Team B make up a sentence with it. Then switch roles trang 29 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Làm việc theo hai nhóm. Đội A đưa ra từ khóa. Đội B đặt câu với từ đó. Sau đó đổi lại)

Lời giải: 

Team A: donate

Team B: We donated books to homeless children 

Hướng dẫn dịch:

Team A: Donate

Team B: Chúng tớ quyên góp sách cho trẻ em vô gia cư

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan