Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Getting started Unit 4 lớp 7 Global Success - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Getting started Unit 4 Tiếng Anh 7 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống trang 40. 3. Complete each of the sentences with a suitable word or phrase from the box

A talk at the school gate (Cuộc trò chuyện trước cổng trường)

1. Listen and read trang 40 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Nghe và đọc.)

Trang: Hi, Nick. What are you doing?

Nick: I'm listening to music. I like classical music, and I often play the piano in my spare time.

Trang: Wow. I can't play any instruments.

Nick: And what about you? What's your hobby? 

Trang: I like painting and taking photos.

Nick: Taking photos? I've never tried it. Is it fun?

Trang: Yeah, it is, but not as fun as painting. 

Nick: Right. They seem quite different from each other. What do you normally paint?

Trang: Landscapes and animals, just for pleasure, you know. I sometimes share them with my friends. 

Nick: Really? Um, maybe we should go to an art gallery next weekend? 

Trang: Sounds good, but I'd prefer to go to the music festival at my school.

Nick: Well ... OK. That's fine. 

Hướng dẫn dịch:

Trang: Chào Nick. Bạn đang làm gì đấy?

Nick: Tôi đang nghe nhạc. Tôi thích nhạc cổ điển, và tôi thường chơi piano trong thời gian rảnh rỗi.

Trang: Chà. Tôi không thể chơi bất kỳ nhạc cụ nào

Nick: Còn bạn thì sao? Sở thích của bạn là gì?

Trang: Tôi thích vẽ tranh và chụp ảnh.

Nick: Chụp ảnh á? Tôi chưa bao giờ thử nó. Nó có vui không?

Trang: Có, nhưng không vui bằng vẽ tranh.

Nick: Ờ. Chúng có vẻ khá khác biệt với nhau. Bạn thường vẽ gì?

Trang: Phong cảnh và động vật, chỉ để giải trí thôi, bạn biết đấy. Tôi đôi khi chia sẻ chúng với bạn bè của tôi.

Nick: Thật à? Ừm, có lẽ chúng ta nên đến một triển lãm nghệ thuật vào cuối tuần sau nhỉ?

Trang: Nghe hay đấy, nhưng mình thích đi dự lễ hội âm nhạc ở trường mình hơn.

Nick: Chà ... Ừm. Không sao.

2. What are Trang and Nick talking about? trang 41 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Trang và Nick đang nói chuyện gì?)

A. Playing the piano (Chơi đàn dương cầm)

B. Drawing and painting (Vẽ và sơn)

C. Music and arts (Âm nhạc và nghệ thuật)

Lời giải: 

Đáp án C ( Âm nhạc và nghệ thuật) 

3. Complete each of the sentences with a suitable word or phrase from the box trang 41 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Hoàn thành mỗi câu bằng một từ hoặc cụm từ thích hợp trong hộp.)

 photos                 like                    different from              art gallery                        musical instruments

1. Nick wants to go to a (n)_________ next weekend. 

2. You can use your smartphone to take _________.

3. This photo is very bright. It is _________  that dark one. 

4. Nick and Trang agree that taking photos is not _________  painting.

5. My friend David is very talented. He plays three _________.

Lời giải:

1- art gallery

2-photos

3-different from

4-like

50 musical instruments

 

Hướng dẫn dịch:

1. Nick sẽ đi đến triển lãm nghệ thuật vào tuần sau

2. Điện thoại thông minh có thể chụp ảnh

3. Bức ảnh này rất sáng. Nó khác với bức ảnh tối kia

4. Nick và Trang đều đồng ý rằng chụp ảnh thì không giống như vẽ tranh

5.  Bạn có tớ, David rất là tài năng, anh ấy có thể chơi ba loại nhạc cụ

4. Write the correct word or phrase under each picture. Then listen and repeat trang 41 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Viết từ hoặc cụm từ đúng dưới mỗi bức tranh. Sau đó nghe và lặp lại.)

camera            water puppet show           art gallery      painting           musical instruments            paintbrush

Lời giải: 

1. paintbrush (n): cọ vẽ 

2. camera (n): máy ảnh

3.   painting (n): bức tranh

4.  musical instruments (n.p): nhạc cụ

5.  water puppet show (n.p): múa rối nước

6.  art gallery (n.p): triển lãm nghệ thuật

5. How artistic are you? Take the quiz to find out trang 41 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

( Bạn có tính nghệ thuật như thế nào? Hoàn thành câu hỏi để tìm ra)

1. Your hobby is ___________

A. playing an instrument B. playing computer games 

2. Do you like listening to music or playing sports? 

A. Listening to music. B. Playing sports. 

3. Which of these do you prefer doing? 

A. Going to an art gallery. B. Going to a book fair. 

4. You describe yourself as __________

A. creative B. hard-working 

5. What do you want to be when you grow up? 

A. A musician.    B. An engineer.

Lời giải:

           1-B                  

        2-A

        3-B

           4-A

        5-B

 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan