Language Focus - Unit 13 trang 97 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hướng dẫn giải sách bài tập tiếng Anh 13 unit 11 phần Language Focus

B. LANGUAGE FOCUS

Exercise 1.Practise reading these sentences. Make sure you link the words together (consonant + vowel) as shown.

[ Thực hành đọc những câu sau. Đảm bạn nối các từ với nhau ( phụ âm + nguyên âm) như được trình bày]

1. Could you give me an apple?

2. Hands up!

3. He comes from  Austria.

4. John used to smoke 20 cigarettes a day.

5. She is twenty years old.

6. I’ll have these instead.

7. The table takes up too much room.

8. The train got in late.

9. Turn on the radio, please.

10. Look in the box and you’ll find something interesting.

Exercise 2.Choose the correct answer.

[ Chọn câu trả lời đúng]

1. Prices go up and up. Everything gets                     .

A. expensive and expensive

B. more and more expensive

C. much and much expensive

D. as expensive as possible        

2. The queue was getting                     .

A. as long as possible

B. long and long

C. longer and longer

D. more and more long

3. The crowd was becoming                    .

A. more and more excited

B. much and much excited

C. excited than ever

D. much excited and excited

4. My list of things to do gets                    .

A. long and long

B. more and more long

C. much long and long

D. longer and longer all the time

5. This subject gets                     .

A. more and more hard

B. hard and hard

C. harder and harder

D. more harder and harder

6. My problem is just getting                     .

A. bad and bad

B. more and more bad

C. more and more worse

D. worse and worse

7. Your English is improving. It’s getting                    .

A. good and good

B. more and more good

C. better and better

D. more better and better 

8. The textbook just gets                     .

A. complicated and complicated

B. more and more complicated

C. complicated than ever

D. complicated than before

9. He’s getting                    .

A. confused and confused

B. much confused and confused

C. more confused and confused

D. more and more confused

10. The weather is terrible. It’s getting                     .

A. colder and colder

B. more and more cold

C. cold and cold

D. more colder and colder

Answer

1. B             2. C             3. A             4. D             5. C

6. D             7.C             8. B             9. D             10. A

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 12 - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Bài viết liên quan