Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Language Focus - Unit 5 trang 40 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hướng dẫn giải sách bài tập tiếng Anh 12 unit 5 phần Language Focus

B. LANGUAGE FOCUS

Exercise 1.Circle A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position ofprimary stress in each of the following questions.

[ Khoanh tròn A, B, C hoặc D để chỉ ra từ khác so với 3 từ còn lại về trọng âm chính của từ trong mỗi câu hỏi sau]

1. A. fundamental                  B. responsible

   C. biologist                         D. activity

2. A. opportunity                    B. examination

    C. representative               D. undergraduate

3. A. geography                     B. photography

    C. responsible                    D. confidential

4. A. disappointed                  B. competition

    C. expectation                   D. participate

5. A. elimination                     B. economical

    C. cafeteria                        D. university

Answer

1. A         2. B         3. D         4. D         5. A

Exercise 2.Choose the correct answer.

[ Chọn câu trả lời đúng]

1.             you work hard, you will not pass the examination.

A. Unless             B. If              C. When              D. Could

2.              we leave now, we will get there on time.

A. Unless            B. If              C. Where              D. Could

3. If you               your tickets in advance, you’ll get a better price.

A. books            B. booking      C. to book            D. book

4. If you took your time, you              make so many mistakes.

A. won’t            B. didn’t          C. wouldn’t          D. can’t

5. What                  you do if they offer you the job?

A. would           B. do              C. can                  D. will

6.              she ate less chocolate, she wouldn’t be so overweight.

A. Whenever    B. If                C. Unless              D. Could

7. You               hurt yourself if you are not careful!

A. will              B. could          C. would              D. should

8. If I could speak Japanese, I              find a job in Japan.

A. can              B. will            C. would              D. should

Answer

1. A            2. B             3. D             4. C

5. D           6. B             7. A             8. C

Exercise 3.Complete the sentences using conditional sentences.

[Hoàn thành các câu sau sử dụng câu điều kiện]

1. If the weather is nice on Sunday,                 .

2. Unless you pass the entrance examination,                 .

3. If I had your address,                 .

4. I wouldn’t live in this neighbourhood                  .

5. If you asked me earlier,                   .

6. What would you do if                   ?

7. If I were a millionaire,                 .

Answer

1. If the weather is nice on Sunday, we’ll go out.

2. Unless you pass the entrance examination, you won’t enter the university.

3. If I had your address, I would send it to you.

4. I wouldn’t live in this neighbourhood if I were you.

5. If you asked me earlier, I would do it for you.

6. What would you do if you failed the entrance examination?

7. If I were a millionaire, I would buy her a plane.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 12 - Xem ngay

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Bài viết liên quan