Pronunciation - trang 34 Unit 5 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 11 mới

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Tổng hợp các bài tập trong phần Pronunciation - trang 34 Unit 5 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 11 mới

1 Practise saying the following sentences. Mark the intonation: rising or falling.

Thực hành nói những câu sau đây. Đánh dấu ngữ điệu: tăng hoặc giảm.

1

Is Viet Nam on the Indochinese Peninsula?

 

2

Viet Nam shares borders with China, Laos and Cambodia.

 

3

Ho Chi Minh City is one of the biggest cities in Viet Nam.

 

4

Is Vietnamese the official language of Viet Nam?

 

5

There are 54 ethnic groups living in Viet Nam.

 

Đáp án:

Rising intonation: 1,4          Falling intonation: 2, 3, 5

2   Practise reading aloud the following sentences, using suitable intonation.

Tập đọc to các câu sau, sử dụng ngữ điệu phù hợp.

1. Most of the mineral resources of Viet Nam are in the north.

2. Is the majority of the Vietnamese population engaged in agricultural work?

3. The Mekong and the Red River Deltas are big rice-growing areas.

4. Is the culture of Viet Nam one of the oldest in the region?

5. Dragons and turtles are important symbols in Vietnamese culture.

Sachbaitap.com

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 11 Mới - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan