Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Speaking - trang 23 Unit 3 Sách bài tập (SBT) Tiếng anh 11 mới

Bình chọn:
3 trên 5 phiếu

Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking - trang 23 Unit 3 Sách bài tập (SBT) Tiếng anh 11 mới

1.  Tam and Thanh are talking about the skills that are the most important for them to live independently. Below is their conversation, but the lines are jumbled-up. Put them in the right order and then practise the conversation.

Tâm và Thanh đang nói về những kỹ năng quan trọng nhất để họ sống độc lập. Dưới đây là cuộc trò chuyện của họ, nhưng các dòng bị lộn xộn. Đặt chúng theo thứ tự đúng và sau đó thực hành cuộc trò chuyện.

(a)     Tam: Yes, I agree, there are so many of them. But the most important skill for me is to be able to get

my own information.

(b)    Thanh: Well, you know, in my opinion, healthy and hygiene skills are the most important. I feel more

confident when I am healthy and presentable.

(c)    Tam: Because having a lot of information keeps me from being a follower and helps me to think

more independently. And what about you?

(d)    Thanh: There are so many skills that we need in order to become independent. Which of them are

the most important for you, Tam?

(e)    Tam: Oh, really? I've never thought about that, but I think you are right.

(f)     Thanh: Really? Why do you think so?

Đáp án:

1,d           2. a          3. f      

4. c          5. b          6.e

2  Work in pairs. One of you is Student A and the other is Student B. Make a similar conversation as the one in 1, using the suggestions below.

Làm việc theo cặp. Một trong số các bạn là hs A và người kia là hs B. Hãy thực hiện một cuộc trò chuyện tương tự như trong bài 1, sử dụng các gợi ý dưới đây.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 11 Mới - Xem ngay

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Bài viết liên quan