Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Writing - trang 24 Unit 3 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 11 mới

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Tổng hợp các bài tập trong phần Writing - trang 24 Unit 3 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 11 mới

1. Read the advertisement for short training courses provided by the CGC (Centre for Global Citizens). Then complete the table below with the information you can get from it and any further information you need if you want to take one of the courses. The first one (1 ) has been done for you as an example.

Đọc quảng cáo về các khóa học ngắn do Trung tâm CGC (Citigens Global Citizens) cung cấp. Sau đó hoàn thành bảng dưới đây với các thông tin bạn có thể nhận được từ nó và bất kỳ thông tin thêm bạn cần nếu bạn muốn tham gia một trong các khóa học. Phần đầu tiên (1) đã được thực hiện cho bạn như một ví dụ.

Information from the advertisement

Further information you need to know

- The purpose of the courses

 

 

 

 

 

Gợi ý đáp án:

Information from the advertisement

Further information you need to know

- The purpose of the courses

- Tuition fees / how to pay

- The names of the courses

- The levels of the foreign language courses

- How long the courses are

- When the courses start

- The location of the centre & contact person

- Teachers'experience

 

- Whether certificates are awarded upon course completion

2. Lan Anh is interested in learning about different cultures around the world. Use the words given to make complete sentences in her letter to Ms Jessica Greene. Add more words, if necessary.

Lan Anh rất quan tâm đến việc học hỏi những nền văn hoá khác nhau trên khắp thế giới. Sử dụng những từ được đưa ra để hoàn thành các câu trong bức thư gửi cho cô Jessica Greene. Thêm từ, nếu cần thiết.

June 1st, 20_

Dear Ms Greene,

(1)      1/ 16 years old/and/1/finish/Grade 11/May/.

(2)      I understand / time / acquire / life skills / prepare / the outside world / after /1 / leave / school /

(3)      I would like / work / an international company / meet people / around the world.

(4)      I read / your advertisement / that / you offer courses / world cultures /.

(5)      Could you / advise / which / the culture courses /1 should take / ?

(6)      I / would also like / know / course starts, / how much / tuition fee / how / pay /.

(7)      I hope / your answers / my questions / help me to make / right decision / the course /.

(8)      Thank / very much / your time. I look forward / to hearing / you /.

Sincerely,

Lan Anh

Gợi ý trả lời:

June 1st, 20_

Dear Ms Greene,

I  am 16 years old and I have just finished Grade 11 in May. I understand it is time for me to acquire some life skills and prepare for the outside world after I leave school. I would like to work for an international company and meet people from around the world.

I  read in your advertisement that you offer courses on world cultures. Could you advise me which of the culture courses I should take? I would also like to know when each course starts, how much the tuition fee is and how I should pay.

I hope that your answers to my questions will help me to make the right decision about the course.

Thank you very much for your time. I look forward to hearing from you.

Sincerely,

Lan Anh

3    You are interested in one of the other courses. Write a letter to CGC to ask for further information about it, using the ideas in 1 and 2. Your letter should include the following parts:

Bạn quan tâm đến một trong các khóa học khác. Viết một lá thư cho CGC để hỏi thêm thông tin về nó, sử dụng các ý tưởng trong bài 1 và 2. Thư của bạn nên bao gồm các phần sau:

Sender's address Recipient's address Date Greeting

Stating the reason for writing the letter and / or giving reference Giving background information

Requesting advice based on the background information

Requesting further information

Expressing hope

Thank-you note

Signature

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 11 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan